Sign In

Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh Covid-19

29/01/2021

Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội đã xuất hiện các ca nhiễm Covid-19 mới. Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn trên địa bàn thành phố Hà Nội; để phòng ngừa, hạn chế tình trạng lây lan của dịch bệnh. Ngày 28/01/2021, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã họp và chỉ đạo Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục THADS các quận, huyện, thị xã trực thuộc quán triệt tới công chức, người lao động các nội dung sau:
1. Phổ biến trong toàn đơn vị nội dung Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; rà soát, thực hiện nghiêm túc nội dung các văn bản đã chỉ đạo của Cục THADS Thành phố.

2. Nâng cao nhận thức và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của cơ quan y tế và “Thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế”; không tổ chức tiệc tùng, tất niên tụ tập đông người…

3. Giao Văn phòng thông báo trên Trang thông tin điện tử Cục yêu cầu người dân nếu không cần thiết thì không phải trực tiếp đến cơ quan Thi hành án mà gửi đơn yêu cầu thi hành án và các thủ tục có liên quan qua hệ thống trực tuyến, đường bưu điện...

Các Chi cục THADS trực thuộc có thông báo công khai tại trụ sở cơ quan, nơi tiếp công dân và thường trực bảo vệ cơ quan đối với người dân và cán bộ đến cơ quan làm việc phải đeo khẩu trang, khử khuẩn, nếu không chấp hành thì sẽ xem xét từ chối làm việc.

4. Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin trên phương tiện thông tin truyền thông để chủ động quán triệt đến cán bộ, công chức đơn vị mình biết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: