Sign In

Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2017

31/08/2017

1. Công chức, người lao động Cục THADS và các Chi cục THADS được nghỉ lễ từ ngày 02/9/2017 (thứ Bảy) đến hết ngày 04/9/2017 (thứ Hai).

2. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phổ biến, thu xếp cho công chức và người lao động được nghỉ lễ theo đúng chế độ; phân công công việc hợp lý, bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc của đơn vị trước và sau ngày nghỉ lễ.

Cục THADS tỉnh thông báo để Thủ trưởng các Phòng, Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố biết và thực hiện./.
Các tin đã đưa ngày: