Sign In

Thông báo về việc giới thiệu Người phát ngôn của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh

01/02/2018

          Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008 đã sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

         Căn cứ Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp;

         Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chi của các cơ quan hành chính nhà nước;

         Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-BTP ngày 05/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự,

         Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh giới thiệu ông Nguyễn Văn Cường, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh (số điện thoại: 02393.691.059 , email: nvcuong.hth@moj.gov.vn) thực hiện nhiệm vụ Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh.

         Trong trường hợp đồng chí Cục trưởng không thể thực hiện phát ngôn thì sẽ ủy quyền cho đồng chí Trương Công Hoàng - Phó Cục trưởng Cục THADS Hà Tĩnh - thực hiện việc phát ngôn.

       Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh trân trọng thông báo đến các cơ quan, ban, ngành và các cơ quan báo chí để tiện liên hệ công tác.
Các tin đã đưa ngày: