Sign In

Thông báo số 96/TB-TCTHADS ngày 22/3/2023 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tuyển dụng công chức Tổng cục THADS năm 2023

24/03/2023

THÔNG BÁO
Tuyển dụng công chức Tổng cục Thi hành án dân sự năm 2023
             1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung
Người đủ các điều kiện sau không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
            a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
            b) Đủ 18 tuổi trở lên; c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
          d) Có trình độ đào tạo tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển (Phụ lục kèm theo Thông báo này); có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;
           đ) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; g) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.
Các tin đã đưa ngày: