Sign In

Thông báo số 193TB-CCTHA ngày 21/10/2020 của Chi cục THADS thị xã Kỳ Anh về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất diện tích 1032,4 m2, tại tô dân phô Đông Phong, phường Kỳ Thịnh, thi xã Ky Anh, tinh Hà Tĩnh

21/10/2020

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: