Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Kết luận số 21- KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương

07/03/2022

Chi  bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Kết luận số 21- KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương
Ngày 07/03/2022, Chi  bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên phối hợp với Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, thực hiện Kết luận số 21- KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Vũ Hoàng Thụ, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Chi ủy viên Chi bộ, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục và toàn thể đảng viên, công chức, người lao động cơ quan Cục.
       
         Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Hoàng Thụ, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên đã phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Kế hoạch số 64-KH/TU ngày 12/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 30-KH/ĐUK ngày 14/02/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về thực hiện Kết luận số 21- KL/TW gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương IV khóa XI, khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp lần thứ I và Nghị quyết của Chi bộ Cục THADS nhiệm kỳ 2020-2025; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy định về trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên.
       Sau Hội nghị toàn thể Đảng viên, công chức, người lao động cơ quan Cục đã nhận thức sâu sắc các nội dung, mục tiêu, giải pháp Kết luận số 21- KL/TW và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc phê bình, tự phê bình trong sinh hoạt đảng, thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, tự soi, tự sửa, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm, các quy định về trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên; quyết tâm xây dựng Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng đã đề ra.

Các tin đã đưa ngày: