Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và quán triệt, triển khai thực hiện một số văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự

08/04/2022

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và quán triệt, triển khai thực hiện một số văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự
          Sáng ngày 08/4/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và quán triệt, triển khai thực hiện một số văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Hoàng Thụ, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng. Tham dự Hội nghị có: Lãnh đạo Cục; Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục, kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán nghiệp vụ thi hành án, cán bộ làm công tác thống kê, công chức thuộc Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, công chức thuộc Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự; Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố.
        Hội nghị đã thông qua Báo cáo sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Kết quả cụ thể: Số việc đã thi hành xong 1.729 việc, đạt tỷ lệ 57,56% (giảm 194 việc, tương ứng 10,1% so với cùng kỳ năm 2021), bằng 69,3% kế hoạch năm 2022; số tiền đã thi hành xong là 282.126.511 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 16,08% (tăng 117.351.657 nghìn đồng, tăng 72,1% so với cùng kỳ năm 2021), bằng 40,1% kế hoạch công tác năm 2022.
        Lãnh đạo các đơn vị tham dự Hội nghị đã tham gia phát biểu phát ý kiến, thảo luận, đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.


         Phát biểu chỉ đạo, kết luận tại Hội nghị, đồng chí Vũ Hoàng Thụ ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được, những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 6 tháng đầu năm 2022, đồng thời thẳng thắn phê bình những đơn vị, cá nhân còn có những tồn tại, hạn chế. Cục trưởng chỉ ra những yêu cầu nhiệm vụ cần thực hiện như sau:
        - Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2022; Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC; Thông tư số 13/2021/TT-BTP và các văn bản pháp luật có liên quan.
         - Tập trung bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương, Kế hoạch công tác năm 2022, chủ động rà soát kết quả thực hiện các nhiệm vụ, kịp thời tham mưu điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phù hợp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết những vụ việc có điều kiện thi hành án, giá trị tiền, tài sản lớn; nâng cao hiệu quả thu hồi các khoản nợ của các tổ chức tín dụng; chỉ đạo sát sao, quyết liệt thi hành án đối với các vụ việc tham nhũng, kinh tế,... Bảo đảm tính khách quan, công khai trong công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản.
        - Thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, người lao động; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, trách nhiệm cá nhân công chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ; bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tính thứ bậc trong thực thi công vụ, kỷ cương nghiệp vụ và kỷ cương hành chính; chấp hành nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất, kết luận của cơ quan có thẩm quyền.
        - Chấn chỉnh và tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra và công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, quy định của pháp luật. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực thi nhiệm vụ và khắc phục những tồn tại, hạn chế (nếu có).
        - Phát huy hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm cho công tác thi đua khen thưởng là động lực quan trọng, phát huy nội lực, toàn diện và đồng bộ để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi hành án dân sự.

       Cùng ngày, Cục đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thu đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự; Thông tư số 13/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ Tư pháp quy định quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự; Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/12/2021 của Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định về phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành, nhằm thực hiện thống nhất, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự mới ban hành tại cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp tỉnh Hưng Yên.
 

Tác giả ảnh: Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: