Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức sinh hoạt chuyên đề

20/05/2022

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức sinh hoạt chuyên đề
         Sáng ngày 19/5/2022, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức sinh hoạt chuyên đề triển khai, thực hiện Kết luận số 21- KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chủ đề “tự soi, tự sửa”.
         Thực hiện Kết luận số 21- KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Kế hoạch số 64-KH/TU ngày 12/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 30-KH/ĐUK ngày 14/02/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” và Hướng dẫn số 08-HD/ĐUK ngày 18/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Kế hoạch số 02/KH-CB ngày 14/01/2022 của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên về triển khai thực hiện Kết luận số 21- KL/TW, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức sinh hoạt chuyên đề, chủ đề “tự soi, tự sửa”.          Chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Vũ Hoàng Thụ, Bí thư Chi bộ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên. Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Bí thư Chi bộ - Phó Cục trưởng và các đồng chí Chi ủy viên, toàn thể đảng viên của Chi bộ.
          Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng “Nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong nội bộ” theo Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được coi là giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ tiếp tục quán triệt điểm mới của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
           Sau khi nghe báo cáo kết quả về tự soi, tự sửa của Chi ủy Chi bộ, toàn thể Đảng viên đã thảo luận thẳng thắn, dân chủ, trên tinh thân trách nhiệm cao, qua đó nhận diện khách quan kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình...
            Tiếp thu các ý kiến tham gia, nhất là các giải pháp thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Chi bộ nhấn mạnh một số lưu ý cần tập trung thực hiện các nội dung sau: (1) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Kết luận số 21- KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với thường xuyên học tập, rèn luyện tu dưỡng làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững và thực hiện tốt Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ. (2) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác năm 2022 và những năm tiếp theo; tuân thủ chặt chẽ kỷ luật công vụ, hành chính nhằm bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, công tác chuyên môn nghiệp vụ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh toàn diện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, nhất là đổi mới phương thức, nội dung sinh hoạt chi bộ, chi ủy, cơ quan đơn vị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, trau dồi lý luận, kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, quy định, hướng dẫn, nghiệp vụ, tham mưu kịp thời, có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng. (3) Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên luôn phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu; Chi bộ thường xuyên lãnh đạo cán bộ, đảng viên xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, có lối sống trong sáng, giản dị, chí công vô tư, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các yêu cầu nhiệm vụ, thường xuyên tự soi, tự sửa trong việc tổ chức thực hiện yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng tự phê bình, phê bình trong tổ chức và trong sinh hoạt. (4) Nâng cao và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò người đứng đầu cơ quan, tổ chức nhất là đồng chí Bí thư cấp ủy, từng thành viên cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt cơ quan đơn vị và các tổ chức đoàn thể thực hiện có hiệu quả nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ; chú trọng nâng cao chất lượng và trách nhiệm trong việc thực hiện tự phê bình, phê bình, tự soi, tự sửa trong hoạt động của Chi bộ, từng cán bộ đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Chi bộ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; tiếp tục đổi mới trong sinh hoạt đảng, trong quản lý chất lượng đảng viên theo Quy định Điều lệ Đảng, tổ chức một số buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ đảng trong việc quản lý đảng viên. (5) Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm của tập thể, của cán bộ, đảng viên đã chỉ rõ qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm chỉnh quy định những điều đảng viên không được làm; nhận diện một cách đầy đủ và không để có những biểu hiện thuộc 82 biểu hiện suy thoái như: lười học tập, không giám nhận khuyết điểm, nói không đi đôi với làm, kén chọn chức danh, bệnh thành tích, phí phạm thời gian lao động, rượu chè bê tha, sống ích kỷ thực dụng, cơ hội …tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức và hành động, nhất là tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc của cán bộ, đảng viên.


Theo Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: