Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

12/08/2016

Ngày 10, 11/8, Chi bộ Cục THADS tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Thụ - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh; đồng chí Hoàng Thế Anh, Nguyễn Tuấn Khanh Phó Cục trưởng cùng toàn thể các đồng chí đảng viên, công chức và người lao động trong Cục.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp, thông qua các văn kiện quan trọng không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước.
  
Hội nghị được nghe đồng chí Vũ Hoàng Thụ - Bí Thư Chi bộ quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011 - 2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986 - 2016); Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
 
  
 
Sau phần quán triệt Nghị quyết, đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Phó Bí thư Chi bộ thông qua dự thảo Chương trình hành động của Chi bộ về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Chương trình hành động đã đặt ra 08 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đề nghị tập thể nghiên cứu, đóng góp. Trong đó, đề nghị Chính quyền chủ động xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao và tích cực triển khai, quán triệt thực hiện ở cơ quan, đơn vị.
 
  
 
Thông qua việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc làn thứ XII của Đảng đã giúp các đồng chí đảng viên, công chức, người lao động nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đồng thời sau Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng, đồng chí Bí thư yêu cầu mỗi một đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan thực hiện viết bài thu hoạch tự liên hệ sát với thực tiễn và thiết thực với hoạt động công tác Thi hành án dân sự hiện nay và trách nhiệm của mỗi cá nhân thể hiện tính nghiêm túc, trách nhiệm, thống nhất ý chí và hành động để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng./.


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: