Sign In

Công điện số 02 ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới

31/05/2021

Công điện số 02 ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: