Sign In

Hội nghị triển khai công tác năm 2019 và Tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự

02/12/2018

Ngày 30/11/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2019 và Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự cho toàn thể công chức, người lao động các cơ quan thi hành án dân sự hai cấp tỉnh Khánh Hòa.

 
Dự và chỉ đạo Hội nghị có Cục trưởng Đặng Đình Quyền, Phó Cục trưởng Đào Thanh Huyền; thành phần tham dự Hội nghị gồm có lãnh đạo các Phòng thuộc Cục, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố và toàn thể công chức, người lao động các cơ quan thi hành án dân sự hai cấp tỉnh Khánh Hòa.
 

 
Tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018, Phó Cục trưởng Đào Thanh Huyền đã trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Theo đó, trong năm công tác năm 2018, các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành 4/4 chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng cục Thi hành án dân sự giao. Cụ thể, về việc:  đến hết tháng 9/2017, số cũ chuyển sang là 5.173 việc; từ 01/10/2017 đến 30/9/2018, thụ lý mới 9.417 việc, tăng 618 việc (7%) so với năm 2017. Như vậy, tổng số thụ lý là 14.590 việc, tăng 1.049 việc (7,7%) so với năm 2017. Kết quả xác minh, phân loại thì có: 10.921 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 75%), tăng 680 việc (6,6%) so với năm 2017 và 3.590 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 25%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 9.098 việc, đạt tỷ lệ 83% (so với chỉ tiêu được Tổng cục THADS giao, vượt 11%). So với năm 2017, tăng 791 việc (9,5%) và tăng 1,88% về tỷ lệ. Số việc chuyển kỳ sau 5.413 việc, trong đó số việc có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 1.823 việc, so với số việc có điều kiện năm 2017 (1.934 việc) giảm 111 việc (-5,74%) (so với chỉ tiêu được Tổng cục THADS giao, giảm vượt 2,74%). 
Về tiềnđến hết tháng 9/2017, số cũ chuyển sang là 1.200.979.254.000 đồng; từ 01/10/2017 đến 30/9/2018, thụ lý mới 718.588.736.000 đồng, giảm 190.907.084.000đồng (-21%) so với năm 2017. Như vậy, tổng số tiền thụ lý là 1.919.567.990.000 đồng, tăng 6.898.090.000đồng (0,36%) so với năm 2017. Kết quả xác minh, phân loại: 931.960.420.000 đồng có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 50,6%), giảm 111.236.026.000 đồng (10,6%) so với năm 2017 và 906.322.438.000 đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 49,4%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 609.948.815.000 đồng, đạt tỷ lệ 65% (so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao, vượt  33%). So với năm 2017, giảm 84.002.336.000 đồng (12,1%) và giảm 1,52% về tỷ lệ. Số tiền chuyển kỳ sau 1.228.306.464.000 đồng, trong đó số tiền có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 322.011.605.000 đồng, so với số việc có điều kiện năm 2017 (349.245.295.000 đồng) giảm 27.242.690.000 đồng (-7,81%(so với chỉ tiêu được Tổng cục THADS giao, giảm vượt 4,81%).
Công tác theo dõi thi hành án hành chính tiếp tục được các cơ quan THADS trong toàn tỉnh triển khai thực hiện tốt; công tác phối hợp ngày càng được nâng cao; Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được chú trọng; Công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật; Công tác hướng dẫn, chỉ đạo ghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự được thực hiện đúng quy trình; Công tác tài chính – kế toán luôn đảm bảo tính chính xác, kịp thời; Công tác thi đua khen thưởng ngày càng hoạt động sôi nổi; công tác ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng được tăng cường; đã thực hiện đăng tải công khai 100% các trường hợp chưa có điều kiện thi hành trên Trang thông tin điện tử của Cục...
 

 
Tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục đã trình bày các chuyên đề thuộc tất cả các lĩnh vực trong công tác thi hành án dân sự. Nội dung của các chuyên đề tập trung chỉ ra các tồn tại, hạn chế trong công tác mà các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa cần phải khắc phục như các chuyên đề về tài chính kế toán, xác minh điều kiện thi hành án, cưỡng chế kê biên tài sản; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thi đua khen thưởng; công tác văn phòng và chuyên đề một số điểm mới của Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước...
 

 
Cũng tại Hội nghị tập huấn, công chức các cơ quan thi hành án dân sự hai cấp tỉnh Khánh Hòa đã tập trung thảo luận, đưa ra các tình huống còn vướng mắc để lãnh đạo, công chức các cơ quan thi hành án dân sự hai cấp tỉnh Khánh Hòa cùng nhau giải đáp. Buổi thảo luận diễn ra rất sôi nổi, đã có nhiều tình huống giả sử được đưa ra và đã được lãnh đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo Cục giải đáp rõ ràng, chi tiết. Đối với một số vụ việc cụ thể, nếu có vướng mắc, lãnh đạo Cục đề nghị Chi cục trưởng, Chấp hành viên có báo cáo cụ thể bằng văn bản để  được lãnh đạo Cục hướng dẫn trong thời gian tới.
 
Kết luận Hội nghị, Cục trưởng Đặng Đình Quyền ghi nhận và trân trọng những đóng góp tích cực của tập thể lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng thuộc Cục, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố cũng như toàn thể công chức, người lao động cơ quan thi hành án dân sự hai cấp để năm 2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Tổng cục Thi hành án dân sự giao cho. Cục trưởng nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong năm công tác 2018 các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần được khắc phục. Để tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019, khắc phục các tồn tại hạn chế của năm 2018, Cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục thực hiện nghiêm một số nội dung công việc như sau:
Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 khóa XII, trong đó chú trọng công tác tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống; nâng cao hiệu quả hoạt động THADS; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS; Tạm giao chỉ tiêu cho các Chấp hành viên đảm bảo không được thấp hơn chỉ tiêu năm 2018 cho đến khi Tổng cục Thi hành án dân sự có quyết định giao chỉ tiêu chính thức; Ưu tiên các nguồn lực tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế, án tín dụng ngân hàng; tập trung, quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc, tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế theo yêu cầu Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng;Nâng cao hiệu quả thi hành các bản án liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng đã có hiệu lực pháp luật đạt tỷ lệ cao hơn năm 2018 về việc và về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật đấu giá tài sản; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS, THAHC; Tiếp tục sâu sát, quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, bám sát từng lĩnh vực, địa bàn, vụ việc phụ trách. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng chống tiêu cực, tham nhũng. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính theo tinh thần của Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ ngày 05/4/2018 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2018 - 2021. Tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ tại đơn vị, bảo đảm kỷ cương và trật tự hành chính; Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành án, coi đây là giải pháp đột phá thay đổi lề lối làm việc, bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp...phấn đấu năm 2019, các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
 

 
Cũng tại Hội nghị, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành tổng kết các phong trào thi đua năm 2018, công bố một số Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa về việc công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" và tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018.
 

 
Nhân dịp này, Khối thi đua các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Khối thi đua các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua năm 2019.
 
                                                                                                                                 
Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: