Sign In

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

23/04/2019

Chiều ngày 19 tháng 4 năm 2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chinh 6 tháng đầu năm 2019. Chủ trì Hội nghị có Cục trưởng Đặng Đình Quyền, Phó Cục trưởng Đào Thanh Huyền. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố, các Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán các cơ quan thi hành án dân sự hai cấp tỉnh Khánh Hòa.
 

Hội nghị đã đánh giá toàn diện, khách quan kết quả tất cả các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm 2019 của hệ thống THADS tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan THADS tỉnh Khánh Hòa thụ lý 9.678 việc tương ứng với 1.820.456.411.000 đồng. Trong đó số việc có điều kiện 6.750 việc tương ứng 1.153.804.235.000 đồng, số việc chưa có điều kiện 2.898 việc tương ứng 662.508.436.000 đồng. Đã giải quyết xong 3.293 việc, đạt tỷ lệ 48,79% (tăng 0,292% so với cùng kỳ năm 2018) tương ứng 384.898.976.000 đồng, đạt tỷ lệ 33,36% (tăng 18,36% so với cùng kỳ).
 

Kết quả thu cho ngân sách Nhà nước, giải quyết án tín dụng ngân hàng, thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự, ... đều tăng so với cùng kỳ năm 2018; các cơ quan THADS tỉnh Khánh Hòa đã tập trung quyết liệt giải quyết các vụ án liên quan đến thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế-tham nhũng nên đạt kết quả tích cực; số việc phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế giảm so với cùng kỳ năm 2018.
 

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan THADS tỉnh Khánh Hòa không phát sinh trách nhiệm theo dõi thi hành án hành chính. Việc xây dựng các văn bản, đề án được thục hiện có hiệu quả; kỹ năng quản lý, chỉ đạo điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục có sự tiến bộ; kỷ luật, kỷ cương được siết chặt và tăng cường; ý thức trách nhiệm, nề nếp làm việc của đội ngũ công chức, người lao động có nhiều chuyển biến; công tác tổ chức cán bộ ngày càng được hoàn thiện; công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác báo cáo, thống kê tổng hợp, công tác tài chính kế toán đi vào nề nếp, có chiều sâu...
 

 
Tại Hội nghị, lãnh đạo, công chức các cơ quan thi hành án dân sự hai cấp tỉnh Khánh Hòa đã tập trung thảo luận, nêu ra những khó khăn, vướng mắc để cùng nhau giải đáp. Buổi thảo luận diễn ra rất sôi nổi, đã có nhiều tình huống giả sử được đưa ra và đã được lãnh đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo Cục giải đáp rõ ràng, chi tiết.
Kết luận Hội nghị, Cục trưởng Đặng Đình Quyền ghi nhận và trân trọng những đóng góp tích cực của tập thể lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng thuộc Cục, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố cũng như toàn thể công chức, người lao động cơ quan thi hành án dân sự hai cấp trong thời gian qua. Cục trưởng nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần được khắc phục.
 

Để tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019, khắc phục các tồn tại hạn chế, Cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục thực hiện nghiêm một số nội dung công việc như sau:
Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự; Nghị quyết số 31/NQ-BCS ngày 05/4/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm THADS, thi hành án hành chính giai đoạn 2018 – 2021; các ý kiến chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo các cấp đối với công tác THADS. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Văn bản số 236-CV/TU ngày 04 tháng 03 năm 2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 18/8/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Văn bản số 421/UBND-NC ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự và thi hành án hành chính. Quyết tâm nâng cao chất lượng, tỷ lệ THADS xong trên 73% về việc và trên 33% về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành; tiếp tục tập trung chỉ đạo, bảo đảm ra quyết định đúng thời hạn đối với 100% bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính chính xác trong phân loại và tổ chức thi hành án. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ, tạo sự công khai, minh bạch, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp nhận và trả hồ sơ theo thủ tục một cửa và hỗ trợ trực tuyến; vận hành phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành và báo cáo thống kê THADS; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Tập trung, quyết liệt giải quyết án thu cho ngân sách nhà nước, án liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng, án liên quan đến công tác thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng - kinh tế; xác minh các vụ việc đủ điều kiện miễn giảm để thực hiện các thủ tục lập hồ sơ đề nghị xét miễn giảm; vận động, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành đối với các vụ việc thu cho ngân sách nhà nước nhằm tăng tỷ lệ thi hành án về việc ngay trong báo cáo 7 tháng và 8 tháng; siết chặt công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án. Tiếp tục nâng cao nhận thức, kỹ năng, đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục; Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong công tác; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nề nếp làm việc trong các cơ quan THADS tỉnh Khánh Hòa. Chi cục trưởng tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; bố trí, sắp xếp phòng tiếp công dân theo đúng quy định, tuyệt đối không tiếp đương sự tại phòng làm việc; chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc quy trình phê duyệt hồ sơ cưỡng chế; thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động thẩm định giá tài sản, đưa tài sản kê biên bán đấu giá.
 
 
Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: