Sign In

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và bồi thường nhà nước năm 2019

27/12/2019

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và bồi thường nhà nước năm 2019
Thực hiện Quyết định số 3168/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức. viên chức của Bộ Tư pháp năm 2019 và Quyết định số 2856/QĐ-BTP ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành án dân sự năm 2019, Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và bồi thường nhà nước năm 2019 diễn ra từ ngày 09/12/2019 đến ngày 21/12/2019 tại tỉnh Bình Định.
http://thads.moj.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/TinTuBoTuPhap/View_Detail.aspx?ItemID=1888

Tác giả ảnh: Vụ Nghiệp vụ 3
Theo Cổng thông tin điện tử Tổng cục THADS

Các tin đã đưa ngày: