Sign In

Thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 (30/12/2022)

Thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2023

Quyết định Phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2022 của Ngành Tư pháp (30/12/2022)

Quyết định Phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2022 của Ngành Tư pháp

QĐ: Kéo dài thời hạn thực hiện và điều chỉnh một số nội dung QĐ số 17/2012/QĐ-UBND ngày 20/8/2012 của UBND tỉnh (26/12/2022)

QĐ: Kéo dài thời hạn thực hiện và điều chỉnh một số nội dung QĐ số 17/2012/QĐ-UBND ngày 20/8/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011-2020.

Kết quả triển khai, thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022 (26/12/2022)

Kết quả triển khai, thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022

Quyết định về việc thanh lý tài sản nhà nước (23/12/2022)

Quyết định về việc thanh lý tài sản nhà nước

Kế hoạch công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2023 (22/12/2022)

Kế hoạch công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2023

V/v hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ (22/12/2022)

V/v hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Nghị quyết chấp thuận danh mục các dự án, công trình phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các dự án, công trình phải chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh (22/12/2022)

Nghị quyết chấp thuận danh mục các dự án, công trình phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các dự án, công trình phải chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án, công trình đã được HĐND tỉnh chấp thuận giai đoạn 2016-2021

QĐ: Kéo dài thời hạn thực hiện và điều chỉnh một số nội dung QĐ số 17/2012/QĐ-UBND ngày 20/8/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011-2020. (22/12/2022)

QĐ: Kéo dài thời hạn thực hiện và điều chỉnh một số nội dung QĐ số 17/2012/QĐ-UBND ngày 20/8/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011-2020.

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023. (22/12/2022)

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023.
Các tin đã đưa ngày: