Sign In

Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng: nhiệm vụ hệ trọng, sống còn

15/06/2023

Gần đây, trên một số phương tiện truyền thông trong nước và ngoài nước đang truyền bá quan điểm coi diễn biến hòa bình (DBHB) như là “một sự vận động bình thường”; đồng thời, kêu gọi Đảng Cộng sản Việt Nam phải quan tâm thực hiện DBHB chính trong nội bộ Đảng! Thủ đoạn này vô cùng nguy hiểm vì tạo ra sự mơ hồ trong lý luận, sự ngụy biện giả khoa học, thậm chí ngộ nhận về chính trị, sự lẫn lộn, mập mờ, đánh lộn giữa khái niệm và nội dung thực tiễn công cuộc tự đổi mới của một Đảng, một nhà nước mang tính cách mạng cao.
 

Quan điểm nhất quán của Đảng

          Trong cuộc đấu tranh tư tưởng hiện nay, thủ đoạn thường thấy của các lực lượng thù địch là: (i) định kỳ “đánh giá”, lên án những quốc gia “vi phạm dân chủ, nhân quyền” trong các báo cáo thường niên; (ii) lợi dụng các sự kiện chính trị, các vấn đề xã hội dư luận quan tâm để triển khai các chiến dịch tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng; (iii) ra tuyên bố chỉ trích, lên án các chính phủ trong việc xử lý số đối tượng được gọi là “người bảo vệ nhân quyền”, “tù nhân lương tâm” nhưng thực chất là bảo vệ các phần tử chống phá Đảng và nhà nước…; (iv) trực tiếp hay gián tiếp phê phán các nguyên lý và mô hình cả về chính trị, kinh tế, tư tưởng, lý luận, văn hóa, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, công kích trực tiếp vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ XHCN, thể chế quốc gia – trong đó có Điều 4 Hiến pháp 2013 về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống pháp luật; (v) xuyên tạc, lên án sự nghiệp cách mạng của dân tộc trong hơn nửa thế kỷ qua, đặc biệt là cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của cả dân tộc…

Chống DBHB để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp. Chống DBHB của các lực lượng thù địch trên lĩnh vực tư tưởng là bộ phận khăng khít và quan trọng của cuộc đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn DBHB trên tất cả các lĩnh vực.

Đảng và Nhà nướcta luôn coi trọng cuộc đấu tranh chống các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng, thể hiện rõ quan điểm qua các Hội nghị Trung ương, từ Hội nghị Trung ương 8 khoá VII, chỉ rõ: Phải gắn cuộc đấu tranh chống DBHB với cuộc đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chế độ XHCN, chống mọi khuynh hướng cơ hội, xét lại hay giáo điều. Tiếp đó, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 09-NQ/BCT về những định hướng lớn trong công tác tư tưởng, chỉ đạo toàn Đảng nghiên cứu học tập. 

Văn kiện các kỳ Đại hội Đảng lần thứ VIII, XI cũng chỉ rõ các lực lượng thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu DBHB, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ, “nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta”. Đặc biệt, Hội nghị Trung ương 8 khoá XI đã ra Nghị quyết 28/NQ-TW về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới”. Hội nghị TW 9 khoá XI về công tác văn hoá thể hiện sự quan tâm đặc biệt việc lãnh đạo đấu tranh chống DBHB giai đoạn hiện nay và lâu dài trong sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Nhận thức tầm quan trọng của việc đấu tranh với các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết nêu rõ: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân. Đây là nghị quyết chuyên đề rất quan trọng thể hiện ý chí và quyết tâm cao của Đảng ta trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch,  việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là phải kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và không ngừng bổ sung, phát triển sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam; coi đây là một trong những vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động…

Như vậy, Đại hội XIII của Đảng đã kế thừa và phát triển quan điểm của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, trong đó có sự thống nhất giữa hai mặt bảo vệ và đấu tranh. Đây là hai mặt của một nhiệm vụ. Chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Muốn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch và ngược lại, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch để luôn giữ vững, kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tăng cường đấu tranh trên mặt trận tư tưởng

Thời gian tới, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cần tập trung vào một số giải pháp sau:

Thứ nhất, gắn việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ”. Đồng thời, coi trong việc tổ chức đấu tranh trên Internet và mạng xã hội, phát huy vai trò của khoa học – công nghệ hiện đại trong công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh tư tưởng trên không gian mạng; tăng cường công tác quản lý, có chế tài xử lý nghiêm minh đối với các cơ quan báo chí, các phóng viên xa rời mục tiêu, tôn chỉ, mục đích và đạo đức nghề nghiệp khi đăng tải những thông tin chưa chính xác, chưa được xác minh, kiểm chứng, không có cơ sở, căn cứ và có nội dung xấu độc làm ảnh hưởng đến tâm lý, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân cũng như dư luận xã hội.

Thứ hai, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, thảo luận dân chủ những vấn đề lý luận và thực tiễn; chủ động nghiên cứu, dự báo, sớm phát hiện âm mưu, thủ đoạn của các lực lượng thù địch; kịp thời ngăn chặn việc tuyên truyền, phát tán các thông tin sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên đấu tranh phê phán các quan điểm lệch lạc, bảo vệ đường lối quan điểm của Đảng. Các cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tham gia phản biện, góp phần thúc đẩy việc ban hành các chính sách sát hợp thực tiễn, qua đó tăng cường sự thống nhất về nhận thức tư tưởng, chính trị trong Đảng và xã hội, củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Thứ ba, các cấp uỷ, tổ chức đảng cần thường xuyên giáo dục, phổ biến và lãnh đạo công tác tư tưởng để cán bộ đảng viên nhận thức rõ, đầy đủ âm mưu thâm độc của kẻ thù, chủ động chống lại và làm gương cho quần chúng, nhân dân noi theo. Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên có ý nghĩa rất quan trọng, giúp củng cố uy tín và vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng.

Việc kịp thời phát hiện, xử lý kiên quyết, nghiêm minh, công khai, triệt để các sai phạm của cán bộ, đảng viên kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao sẽ xây dựng được lòng tin trong quần chúng nhân dân với hệ thống bộ máy và đội ngũ cán bộ của Đảng, không để kẻ địch lợi dụng.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng giai đoạn. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong đấu tranh chống DBHB. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách ở các cơ quan báo chí, truyền thông, các học viện, trường đại học, viện nghiên cứu, các lực lượng nòng cốt ở các ban, bộ, ngành và địa phương trong đấu tranh chống các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch, bảo đảm các hoạt động đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận theo đúng định hướng của Đảng, chặt chẽ về nguyên tắc, vững vàng về quan điểm chính trị, sâu sắc về lý luận khoa học, sắc bén trong phương pháp và đạt hiệu quả cao. Đồng thời, huy động lực lượng rộng rãi trong nhân dân, các dân tộc, tôn giáo và kiều bào ở nước ngoài, các tổ chức tiến bộ… tiến công chống các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch, nhằm bảo vệ lẽ phải, chân lý, thực hiện sự tiến bộ xã hội.

Đặc biệt, tổ chức biên soạn, nâng cao chất lượng các giáo trình chính trị Mác- Lê-nin trong hệ thống các trường chính trị và các loại sách nghiên cứu li luận chuyên đề khẳng định tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chấn chỉnh việc giảng dạy và học tập lý luận chính trị trong Đảng, đoàn thể chính trị, trong các trường đại học, cao đẳng để đạt hiệu quả cao hơn.

Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin, truyền thông đại chúng như sách báo, tạp chí, báo điện tử, mạng xã hội,… nhằm đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin của các tầng lớp nhân dân; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sáng tác, có nhiều chương trình mới, bổ ích hơn, hấp dẫn hơn, đáp ứng kịp thời nhu cầu thưởng thức các giá trị văn hoá, tinh thần của nhân dân.

Sơ kết, tổng kết các chuyên đề về bảo vệ an ninh tư tưởng theo khu vực, theo lĩnh vực mà các thế lực thù địch đang tập trung chống phá (như các vấn đề: dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, bức xúc xã hội ở các địa phương,…), theo đối tượng (như: trí thức, văn nghệ sĩ, thanh niên, sinh viên, đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào theo các tôn giáo khác nhau…); từ đó, rút ra kết luận và bài học kinh nghiệm về những cách thức giải quyết các tình huống nảy sinh trong thực tiễn.

Cần nhấn mạnh rằng, quá trình “tự diễn biến” sẽ tăng tốc và không thể ngăn chặn nếu coi nhẹ việc xây dựng và thực thi hiệu quả cơ chế bảo vệ lợi ích quốc gia, trọng dụng nhân tài; buông lỏng quá trình đấu tranh, bảo vệ và phát triển các chuẩn giá trị chung tạo nền tảng tư tưởng khoa học và cách mạng của Đảng; đề cao sự làm gương và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, của các cán bộ, đảng viên có chức, có quyền trên thực tế. Đồng thời cần tăng cường thông tin định hướng, chủ động phát hiện sớm và giải tỏa kịp thời tâm lý bất bình trong xã hội, cũng như các mâu thuẫn nội bộ trong Đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân.■

Box: Thực hiện DBHB, phá hoại về các mặt chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội của một quốc gia, để dần dần đi đến một chế độ chính trị khác, không qua bạo lực được các thế lực thù địch với Việt Nam tiến hành kiên trì và nhất quán nhiều thập kỷ qua. Bởi vậy, đẩy mạnh đấu tranh trên mặt trận tư tưởng có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đấu tranh toàn diện để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước và chế độ chính trị hiện nay.

Tạp chí Nhân quyền Việt Nam tháng 5/2023


Theo báo huongsenviet.com

Các tin đã đưa ngày: