Sign In

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Di Linh họp đánh giá công tác 10 tháng

16/08/2018

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Di Linh họp đánh giá công tác 10 tháng
          Chiều ngày 03/8/2018, tại Văn phòng HĐND  và UBND huyện Di Linh, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự  huyện đã họp đánh giá tình hình hoạt động, kết qủa công tác thi hành án dân sự 10 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện và bàn phương hướng, nhiệm vụ 02 tháng còn lại năm 2018. 
          Đồng chí Trần Đức Công – Phó chủ tịch UBND huyện kiêm trưởng Ban chỉ đạo thi hành án huyện đã chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo thi hành án huyện; Đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện;  Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; Tập thể lãnh đạo, Chấp hành viên, Thẩm tra viên và công chức Chi cục thi hành án dân sự huyện.
             Tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Linh – Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Di Linh báo cáo tình hình, kết qủa công tác thi hành án 10 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ 02 tháng cuối năm. Kết qủa thực hiện chỉ tiêu 10 tháng đầu năm như sau: Tổng số việc có điều kiện giải quyết, đã giải quyết xong 676/1.068 việc, đạt tỷ lệ 63,3%/70% (so với Chỉ tiêu Quốc hội giao năm 2018, còn thiếu 6,7%); Số tiền có điều kiện giải quyết, đã giải quyết xong 24.885.879.000 đồng, đạt tỷ lệ 27,18%/30% (so với chỉ tiêu Quốc hội giao, còn thiếu 2,82%); Các hoạt động khác trong lĩnh vực thi hành án dân sự đều được triển khai và tổ chức thực hiện kịp thời đạt hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện
 
          Các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo đã phát biểu ý kiến, chia sẻ những khó khăn trong việc tổ chức thi hành án của các Chấp hành viên. Đồng thời tham gia đóng góp ý kiến để tháo gỡ đối với một số vụ việc khó khăn, phức tạp, kéo dài mà Chi cục thi hành án dân sự đang tổ chức thi hành.
Kết luận tại cuộp họp, đồng chí Trần Đức Công – Phó chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng ban chỉ đạo thi hành án huyện kết luận:
         Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn huyện vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Kết quả công tác Thi hành án dân sự chưa thật sự bền vững, tiến độ không đồng đều: chỉ tiêu tổng số tiền thụ lý 9 tháng đạt 14,09%, 10 tháng đạt 27,18%; số việc, tiền chuyển kỳ sau còn cao; kết quả THADS về tiền đạt tỷ lệ còn thấp so với yêu cầu; một số vụ việc có số tiền phải thi hành lớn còn vướng mắc, khó khăn, phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm; Công tác phối hợp trong công tác thi hành án dân sự có lúc, có nơi chưa kịp thời, đồng bộ.
       Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ 02 tháng còn lại năm 2018 và trong thời gian tới, đề nghị:
 Đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Di Linh:
- Có kế hoạch giao nhiệm vụ cho từng Chấp hành viên, chi tiết theo từng tháng (về số vụ việc, về số tiền) để kiểm soát, đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ, không để dồn vào các tháng cuối kỳ;
- Chủ động tham mưu, chuẩn bị tốt các nội dung họp Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự theo định kỳ và đột xuất, để kịp thời tham mưu cho UBND huyện trong công tác chỉ đạo, phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự; Chỉ đạo việc phối hợp, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài trên địa bàn huyện.
- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan và UBND cấp xã trong công tác thi hành án dân sự, hành chính theo quy định của pháp luật;
- Chủ động triển khai công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, quyết liệt tổ chức thi hành án trong những tháng còn lại của năm 2018, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2018 và những năm tiếp theo;
- Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, kịp thời phát hiện, khắc phục và hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm, sai sót trong quá trình tổ chức thi hành án;
- Thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài, vượt cấp liên quan đến công tác thi hành án dân sự, hành chính.
Đối với các thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND cấp xã:
- Các thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1915/QĐUBND ngày 17/7/2018 của UBND huyện; tích cực phối hợp với Chi cục thi hành án dân sự trong quá trình thực hiện việc thi hành án trên địa bàn huyện; chủ động, lồng ghép các hoạt động chuyên môn để tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự theo thẩm quyền quản lý ngành, lĩnh vực mà mình phụ trách.
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi hành án dân sự; Văn bản số 1104/UBND-NC ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh về tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 406/UBND-NC ngày 09/3/2017 của UBND huyện về tăng cường phối hợp trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện.
- Chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo thi hành án tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự thuộc lĩnh vực, ngành, địa phương quản lý. Kịp thời cung cấp đầy đủ các thông tin, xác minh, kê biên, phong tỏa tài sản, xác định giá và xử lý tài sản, công tác bảo vệ cưỡng chế thi hành án… Cử công chức có đủ thẩm quyền và có trình độ chuyên môn phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự, Chấp hành viên (khi có đề nghị) trong các hoạt  động về thi hành án dân sự; Cương quyết xử lý những trường hợp cản trở, chống đối việc thi hành án.
- Đề nghị Tòa án nhân dân huyện,Viện kiểm sát nhân dân huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân sự trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự, hành chính. Đảm bảo công tác thi hành án dân sự, hành chính có hiệu quả, các Bản án, Quyết định của Tòa án được thi hành nghiêm túc trên thực tế, đặc biệt là việc xem xét, áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử liên quan đến việc thi hành án dân sự các vụ án có giá trị thi hành về tiền, tài sản lớn...
Về công tác phối hợp để giải quyết đối với một số vụ việc tồn đọng, kéo dài: Ban chỉ đạo thi hành án huyện giao Chi Cục thi hành án dân sự huyện tổng hợp (trong đó đề xuất cụ thể phương án tổ chức thực hiện, trách nhiệm của các đơn vị có liên quan), phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện báo cáo Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, UBND huyện xem xét, cho ý kiến giải quyết kịp thời.
                                                                       
                                                                           Trương Thị Kim Cúc
                                                                     Chi cục THADS huyện Di Linh

Các tin đã đưa ngày: