Sign In

Chi đoàn Thanh niên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn Thực hiện nội dung đột phá năm 2018 “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề”

07/09/2018

Chi đoàn Thanh niên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn Thực hiện nội dung đột phá năm 2018 “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề”
Chi đoàn Thanh niên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn (THADS): Thực hiện nội dung đột phá năm 2018 “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề”
Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/ĐTNK ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Ban Chấp hành đoàn khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn. Chiều ngày 31 tháng 8 năm 2018, tại Hội trường Cục THADS tỉnh Lạng Sơn, Chi đoàn Thanh niên Cục THADS tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tuyên truyền, học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự học, tự nghiên cứu và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đoàn viên, thanh niên. Đồng chí Hoàng Thành Minh - Bí thư Chi đoàn Thanh niên, chủ trì buổi sinh hoạt. Cùng dự có đồng chí Chu Đức Hiếu - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh; đồng chí Ngô Xuân Thủy– Phó Bí thư Chi bộ, CHủ nhiệm UBKT Liên minh Hợp tác xã tỉnh; đồng chí Nông Thị Dung - Ủy viên Ban thường vụ Đoàn khối CCQ tỉnh; các đồng chí Ban Chấp hành các chi đoàn bạn thuộc Cụm thi đua số 2 cùng toàn thể Đoàn viên Chi đoàn.
Chi đoàn Thanh niên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn (THADS): Thực hiện nội dung đột phá năm 2018 “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề”
Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/ĐTNK ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Ban Chấp hành đoàn khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn. Chiều ngày 31 tháng 8 năm 2018, tại Hội trường Cục THADS tỉnh Lạng Sơn, Chi đoàn Thanh niên Cục THADS tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tuyên truyền, học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự học, tự nghiên cứu và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đoàn viên, thanh niên. Đồng chí Hoàng Thành Minh - Bí thư Chi đoàn Thanh niên, chủ trì buổi sinh hoạt. Cùng dự có đồng chí Chu Đức Hiếu - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh; đồng chí Ngô Xuân Thủy– Phó Bí thư Chi bộ, CHủ nhiệm UBKT Liên minh Hợp tác xã tỉnh; đồng chí Nông Thị Dung - Ủy viên Ban thường vụ Đoàn khối CCQ tỉnh; các đồng chí Ban Chấp hành các chi đoàn bạn thuộc Cụm thi đua số 2 cùng toàn thể Đoàn viên Chi đoàn.
  
Chi đoàn Cục THADS tỉnh là Chi đoàn ghép: Gồm 10 Đoàn viên thanh niên đang công tác Cục THADS và Liên minh hợp tác xã tỉnh. Mặc dù chuyên môn, nghiệp vụ của mỗi cơ quan, đơn vị là khác nhau. Tuy nhiên dễ dàng nhận thấy việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự học, tự nghiên cứu và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đoàn viên, thanh niên được ứng dụng vào từng công việc cụ thể, đối với từng Đoàn viên cụ thể. Có thể nhận thấy sự nỗ lực của các Đoàn viên trong việc tự học, tự nghiên cứu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2017, 100% Đoàn viên Chi đoàn được đánh giá công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, Tập thể đạt Chi đoàn Vững mạnh xuất sắc; 6 tháng đầu năm 2018, Chi đoàn có 2 Đoàn viên được kết nạp Đảng chính thức, 01 Đoàn viên ưu tú được giới thiệu kết nạp Đảng.
  
          Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đại biểu và 100% Đoàn viên Chi đoàn đã xem các Tư liệu tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nghe Báo cáo chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự học, tự nghiên cứu và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời buổi sinh hoạt chuyên đề nghe các tham luận sôi nổi của từng Đoàn viên các đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự học, tự nghiên cứu và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Cũng tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các Đoàn viên cũng sôi nổi tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh, nội dung các Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.
Để có được những kết quả đó, Đoàn viên Chi đoàn tích cực tham gia các động do Đoàn khối tổ chức như: Chương trình tình nguyện tại xã Quảng Lạc,…Chương trình Hội thao Đoàn khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn tranh cúp Viettinbank lần thứ III và đạt được nhiều thành tích cao. Đồng thời, tại các buổi sinh hoạt, Chi đoàn đã triển khai đến toàn thể Đoàn viên trong Chi đoàn các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.
  
Đồng thời, trong các buổi sinh hoạt, cũng như qua tìm hiểu trên các phương tiện thông tin chính thống của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn viên Chi đoàn cũng nắm bắt được các nội dung của:
+ Nghị quyết số 04-NQ/TW về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Nghị quyết chỉ rõ, một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị là: “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”. Do vậy, mỗi Đoàn viên, đảng viên phải không ngừng tự học tập để nâng cao trình độ hiểu biết mọi mặt, và coi tự học là nhu cầu, thói quen, hành vi hằng ngày, là một tiêu chuẩn, một giá trị đạo đức của người cán bộ, đảng viên.
+ Các nội dung của các Nghị quyết trung ương 6, khóa XII của Đảng: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 “về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả’’; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25-10-2017 “về công tác dân số trong tình hình mới”
+ Các nội dung của các Nghị quyết trung ương 7, khóa XII của Đảng: Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 “về về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.
                                                     

Các đoàn viên Chi đoàn đã nhận thức sâu sắc các nội dung của các Nghị quyết. Nhận thấy các Nghị quyết đề cập đến những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, công chức, Đảng viên và nhân dân. Hơn hết, là Đoàn viên đang công tác tại các cơ quan Nhà nước, bản thân mỗi Đoàn viên trong Chi đoàn nhận thức rõ được sự tác động của những chính sách đó khi được triển khai trên thực tiễn. Bởi 100% Đoàn viên Chi đoàn độ tuổi còn trẻ, thuộc thế hệ “cơ cấu dân số vàng” của nền kinh tế, xã hội. Do vậy, mỗi Đoàn viên cần phải tiếp tục rèn luyện, không ngừng trau đồi về chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, tích cực đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điểm sai trái để không tự đào thải mình khỏi diễn biến phát triển của xã hội.
     
        Tới dự buổi sinh hoạt chuyên đề, đ/c Chu Đức Hiếu - Phó Bí thư Chi bộ Cục THADS, đ/c Ngô Xuân Thủy - Phó Bí thư Chi bộ Liên minh Hợp tác xã, đ/c Nông Thị Dung - Ủy viên Ban thường vụ Đoàn khối CCQ tỉnh đã ghi nhận, biểu dương thành tích Chi đoàn Cục THADS đã đạt được. Các đồng chí nhận định thành tích của Đoàn viên thanh niên đã góp phần rất lớn trong kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đơn vị. Tuy nhiên, các đ/c cũng mong muons các Đoàn viên thanh niên luôn nêu cao tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt trong tình hình hiện nay khi cuộc cách mạng khoa học - công nghệ lần thư tư đang phát triển nhanh chóng, đòi hỏi mỗi Đoàn viên cần phải liên tục bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực để thích ứng với những biến đổi của xã hội, nếu không sẽ bị tụt hậu.
Tinh thần, ý chí tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay và cả mai sau vẫn còn nguyên giá trị, có ý nghĩa giáo dục hết sức sâu sắc đối với mọi thế hệ, mọi tầng lớp. Đặc biệt là thế hệ trẻ. Tư tưởng và tinh thần tự học của Người mãi mãi tỏa sáng, soi rọi cho mỗi chúng ta phấn đấu, rèn luyện, tự vươn lên trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
 

Tác giả ảnh: Hoàng Thành Minh
Theo Lê Thị Nguyệt

Các tin đã đưa ngày: