Sign In

Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

07/08/2015

       Thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 30/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc triển khai thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã triển khai, chỉ đạo đến các Chấp hành viên thuộc Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc thực hiện đồng bộ các biện pháp sau:
       Một là, tổ chức tốt công tác tuyên truyền về các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù. Các thông tin, truyền thông giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng nhằm định hướng, khuyến khích, động viên việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ, xóa bỏ sự định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử với người chấp hành xong án phạt tù, giúp họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, được thực hiện bằng nhiều phương pháp, hình thức phong phú, đa dạng như tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền miệng kết hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, …

       Hai là, duy trì mối quan hệ phối hợp thường xuyên với chính quyền cơ sở nơi người phải thi hành án cư trú để nắm bắt điều kiện về tài sản của người phải thi hành án làm cơ sở để lập hồ sơ miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với người phải thi hành án bảo đảm quyền, lợi ích của Nhà nước và đương sự một cách chính xác, đầy đủ, đúng theo quy định của pháp luật.

       Ba là, phối hợp tốt với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong công tác miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với người phải thi hành án có đủ điều kiện theo quy định giúp họ giảm được nghĩa vụ về tài chính, bảo đảm được quyền lợi, yên tâm tập trung làm ăn sinh sống.

       Bốn là, phối hợp tốt với Trại giam, Trại tạm giam giải quyết các khoản tiền tồn tại Trại giam, Trại tạm giam tạo điều kiện cho phạm nhân thực hiện nghĩa vụ thi hành án dân sự của mình và sớm được tái hòa nhập cộng đồng.

       Quá trình triển khai thực hiện, theo thống kê của Cục Thi hành án dân sự tỉnh tính đến 30/6/2015 các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị và được Tòa án nhân dân xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án cho 394 đối tượng với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

       Thực hiện các biện pháp bảo đảm giúp người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, đây là nhiệm vụ của các cấp, các ngành. Gắn với thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch, hằng năm các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai thường xuyên phối hợp với các cơ quan, ban, ngành hữu quan thực hiện hiệu quả các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xong án phạt tù nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
                                                                          
Nguyễn Thị Hệ
  - Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: