Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH NGHỆ AN HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2021

05/11/2021

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH NGHỆ AN  HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2021
Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021, thực hiện Công văn số 3656/TCTHADS-VP ngày 03/11/2021 về việc tổ chức triển khai ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021, Công văn số 48/HĐPH-TT ngày 25/10/2021 của Hội đồng phối hợp phố biến giáo dục pháp luật tỉnh Nghệ An,Cục THADS tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy tính tích cực trong công tác tuyên truyền, tìm hiểu pháp luật của đội ngũ công chức, người lao động trong toàn đơn vị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành pháp luật, tạo chuyển biển căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của công chức, người lao động trong toàn ngành.
Lần đầu tiên, nhân Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11),Bộ Tư pháp tôn vinh 50 cá nhân trong cả nước là “Gương sáng pháp luật”,đại diện cho các ngành, lĩnh vực và địa phương,những người đạt được các thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong xây dựng, tổ chức, thi hành pháp luật; truyền cảm hứng lan tỏa trong xã hội về tinh thần thượng tôn pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật,trong đó có đồng chí Phạm Quốc Nam- Bí thư Đảng ủy- Cục trưởng Cục THADS tỉnh Nghệ An.Đây là một trong những sự kiện thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam của Bộ, ngành Tư pháp và cơ quan THADS tỉnh Nghệ An.
Cùng với đó, Cục THADS tỉnh, Chi hội Luật giađã chủ động lựa chọn các hình thức tổ chức Ngày Pháp luật phù hợp với thực tế, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao vàcó sức lan tỏa sâu rộng bằng việc tập trung vào một số hoạt động như:căng băng rôn, khẩu hiểu tại trụ sở Cục THADS tỉnh; đối thoại, giải thích pháp luật trong công tác tổ chức thi hành án dân sự và trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tổ chức tọa đàm, tuyên truyền:Nghị Quyết số 56-NQ/TW  ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trịnh về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu VN đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045(theo định hướng của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh); Luật Cư trú năm 2020; Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29 /06 /2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú;Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/ 03/ 2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.
Để Ngày Pháp luật các năm tiếp theo có chất lượng, hiệu quả hơn nữa và để tiếp tục lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong đội ngũ công chức, người lao động cơ quan THADS tỉnh Nghệ An, Lãnh đạo Cục đề nghị cơ quan, Chi hội Luật gia cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, trước hết công chức, đảng viên phải gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực chủ động học tập, tìm hiểu và nắm vững pháp luật để hướng dẫn, giải thích, thuyết phục và vận động công dân chấp hành pháp luật; tuân thủ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ và tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày pháp luật gắn với đổi mới nội dung, hình thức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật./.
An Nguyen- Chi hội Luật gia Cục THADS tỉnh Nghệ An

Các tin đã đưa ngày: