Sign In

THÔNG BÁO về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (lần thứ 2) của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình

19/09/2019

CỤC THADS TỈNH NINH BÌNH
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THÀNH PHỐ NINH BÌNH
 
Số: 248 /TB-CCTHADS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
Ninh Bình, ngày 19 tháng 9 năm 2019
 
 
THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (lần thứ 2)
Của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình
 
     Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;
     Căn cứ Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014;
     Căn cứ Bản án số 02/2014/KDTM-ST ngày 8 tháng 7 năm 2014; Quyết định sửa chữa, bổ sung Bản án số 01/2019/QĐ-SCBSBA ngày 23/5/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình;
     Căn cứ Quyết định thi hành án số 29/QĐ-CCTHA ngày 17 tháng 4 năm 2015; Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án số 01/QĐ-CCTHADS ngày 09/8/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình;
     Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên số 06/QĐ-CCTHA ngày 20/3/2017 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình;
     Căn cứ kết quả thẩm định giá tại Chứng thư thẩm định giá số 509-19/CT-ĐG/ĐG-VAE ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam;
     Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản với các nội dung sau:
     - Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; địa chỉ: số 6, ngõ 197, phố 9, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
    - Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Nhà biệt thự 3,5 tầng, công trình kiến trúc trên đất và Quyền sử dụng 309m2 đất, tại thửa số BT32, tờ bản đồ quy hoạch, khu dân cư phía Đông đường trục xã Ninh Tiến, thôn Cổ Loan Thượng, xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, đất được UBND thành phố Ninh Bình cấp giấy chứng nhận số BA877805 ngày 11/5/2010 mang tên ông Đỗ Văn Vị và bà Đỗ Thị Tâm
     - Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 6.080.239.000đ (Sáu tỷ không trăm tám mươi triệu hai trăm ba chín nghìn đồng chẵn). Trong đó: Giá trị tài sản là quyền sử dụng đất: 3.649.910.000đồng; Giá trị tài sản là công trình kiến trúc trên đất: 2.430.329.000 đồng
     - Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp; có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố; các tiêu chí khác phù hợp quy định.
     - Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: kể từ ngày ra thông báo đến hết 16 giờ, ngày 24/9/2019; tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Địa chỉ: số 6, ngõ 197, phố 9, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
     Hết thời hạn trên, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình sẽ căn cứ vào số lượng hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá và các tiêu chí lựa chọn để ký hợp đồng với tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình không hoàn trả hồ sơ đăng ký đối với các tổ chức không được lựa chọn.
 
  Nơi nhận:    
- Cổng thông tin điện tử Cục THADS tỉnh NB;
- Viện KSND TP. Ninh Bình;
- Lưu: VT, HSTHA.
 
CHẤP HÀNH VIÊN
 
(Đã ký)
 
Lương Hoàng Đức
 

Các tin đã đưa ngày: