Sign In

Thông báo bán đấu giá Vụ Trần Hoàng Nam

23/08/2017

                                                                                                                 
  Mẫu số: D 20-THADS
(Ban hành theo TT số: 01/2016/TT-BTP
ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp)
 
CỤC THADS TỈNH NINH THUẬN
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TP. PHAN RANG-THÁP CHÀM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
       
                                                                                                                             
Số: 789/TB-THADS Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 15 tháng 8 năm 2017
                                 
THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản
 
 
 
 
     

       Căn cứ Quyết định thi hành án số 412/QĐ-CCTHADS ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;
       Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 32/QĐ-CCTHADS ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.
       Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Công ty Thẩm định giá Đất Việt;
    Căn cứ Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 17/2017/HĐDVĐGTS.THADS ngày 11/8/2017 và Thông báo số 238/TB-TTDVBĐGTS ngày 14/8/2017 của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Ninh Thuận.
      Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức bán đấu giá các tài sản sau:
      1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và vật kiến trúc gắn liền trên đất thuộc thửa số 19, tờ bản đồ số 6-12 (nay là thửa đất số 2, tờ bản đồ địa chính số 30) tọa lạc tại số 12 Quang Trung, phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đứng tên ông Trần Sanh (đồng sở hữu cùng các con), cụ thể như sau:
     a) Đất ở: tổng diện tích là 102,8 m2. Trong đó, thửa đất có 4,4 m2 thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình đường Quang Trung và 98,4 m2 thuộc khu vực quy hoạch đất ở chỉnh trang.
       b) Nhà ở:
- Tầng 1 (tầng trệt): Nhà cấp 02A, cao 02 tầng, tường xây gạch sơn nước, nền gạch hoa, mái bê tông cốt thép, cửa sắt. Diện tích xây dựng 5,4m x 9,1m = 49,14 m2.
- Tầng 2: Nhà cấp 02B, cao 02 tầng, tường xây gạch sơn nước, nền gạch hoa, trần la phong thạch cao, cửa sắt, mái lợp tôn. Diện tích xây dựng 5,4m x 10,7m = 57,78 m2.
- Nhà bếp: Nhà cấp 04A, cao 01 tầng, tường xây gạch sơn nước, nền gạch hoa, cửa gỗ. Diện tích xây dựng 5,4m x 5,4m = 29,16 m2.
- Các công trình phụ:
+ Nhà cấp 04B, cao 01 tầng, tường xây gạch sơn nước, nền gạch hoa, cửa nhôm. Diện tích xây dựng 2m x 3,2m = 6,40 m2.
+ Khu vệ sinh: tường xây gạch sơn nước, ốp gạch hoa, nền gạch hoa, mái đúc bê tông cốt thép, cửa nhôm. Diện tích xây dựng 2m x 2,2m = 4,4 m2.
Tình trạng pháp lý: Trích lục bản đồ địa chính ngày 15/5/2017 do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận chi nhánh Phan Rang-Tháp Chàm cấp. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 4401050595 do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 01/4/2004 (Hồ sơ gốc số 3887).
      2. Tổng giá khởi điểm: 1.774.591.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm bảy mươi bốn triệu năm trăm chín mươi mốt ngàn đồng). Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có). Trong đó (Quyền sử dụng đất: 1.387.388.000 đồng. Tài sản trên đất: 387.202.070 đồng).
Thời gian bán đấu giá: 15 giờ 00 phút ngày 06 tháng 9 năm 2017
Địa điểm bán đấu giá: Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản (Địa chỉ: Số 94 đường 16/4, đường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).
      Vậy, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang – Tháp Chàm thông báo cho các bên đương sự và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được biết./.
      (Kèm theo Thông báo số 238/TB-TTDVBĐGTS ngày 14/8/2017 của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Ninh Thuận)
 
Nơi nhận:
- Các đương sự;
- (Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan);
- Trang thông tin điện tử Cục THADS tỉnh Ninh Thuận;
- Viện KSND Tp. PR-TC;
- UBND phường Phủ Hà;
- Kế toán nghiệp vụ;
- Lưu: VT, HSTHA.
 
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
 
 
Đinh Đức Trọng
 
 
         
 
 
 
 
 
Các tin đã đưa ngày: