Sign In

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (bà Lê Thị Ngọc Hòa)

08/09/2017

  CỤC THADS TỈNH NINH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
HUYỆN THUẬN NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 146/TB-CCTHADS
 
Thuận Nam, ngày 07 tháng 9 năm 2017
 
                                                                                    THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
                          
 
 
 
 


      Căn cứ khoản 2 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
      Căn cú Điều 56 Luât Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;
      Căn cứ Quyết định số 05/2013/QĐST-DS ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Tòa án nhân dân huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận;
      Căn cứ Quyết định thi hành án số 04/QĐ-CCTHA ngày 04 tháng 10 năm 2013
của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận;
     Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận;
     Căn cứ Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung về thi hành án số 01/QĐ-CCTHADS ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận;
      Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Nam thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản như sau:
      Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Lê Thị Ngọc Hòa, trú tại: Thôn Lạc Sơn 01, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận có diện tích 700,0m2 , trên đất gồm có: 02 (hai) căn nhà cấp IVB ;  01 (một) căn nhà cấp IVA và máy làm lạnh.
       - Giá khởi điểm: 3.666.919.425 đ (Ba tỷ sáu trăm sáu mươi sáu triệu chín trăm mười chín nghìn bốn trăm hai mươi lăm đồng).
       Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Từ 06/9/2017 đến hết ngày 11/9/2017.
       - Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, địa chỉ: Thôn Văn Lăm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.
      Tổ chức đấu giá tài sản phải có các tiêu chí sau:
      - Cơ sở vật chất , trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
      - Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
      - Năng lực, kinh nghiêm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
      - Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
      - Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
      - Các chi tiết khác phù hợp với tài sản đấu giá;
      Vậy, thông báo để các tổ chức đấu giá biết./.
 
                                                                        
Nơi nhận:
 - Trang Thông tin CTHADS tỉnh Ninh Thuận;
 - Lưu: VT, HSTHA.
 
 
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
 
 
Đàng Công Duy
Các tin đã đưa ngày: