Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII

14/06/2021

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII
       Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/ĐUK, ngày 23/4/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Công văn số 374-CV/ĐUK, ngày 04/6/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong tình hình dịch Covid-19.
Đồng chí Trần Văn Hiếu, Bí thư chi bộ,
các đồng chí trong cấp ủy cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ

 
       Sáng ngày 14/6/2021 chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo kế hoạch. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Hiếu, Bí thư chi bộ, các đồng chí trong cấp ủy cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ.
 
Đồng chí Lê Hữu Hồng, Phó Bí thư chi bộ truyền đạt những nội dung cốt lõi
 
        Thay mặt cấp ủy chi bộ, đồng chí Lê Hữu Hồng, Phó Bí thư chi bộ đã truyền đạt những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế 10 năm (2021-2030); Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020) và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025); Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.
Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được kết hợp giữa nghe phổ biến, quán triệt với tự nghiên cứu tài liệu. Qua đó đã giúp cho công chức, đảng viên nắm vững được những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong chi bộ để mỗi đảng viên, công chức nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo và hoạt động thực tiễn; gương mẫu đi đầu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
       Ngay sau hội nghị, toàn thể đảng viên đã nghiêm túc viết bài thu hoạch cá nhân; thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc đề xuất, kiến nghị những giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng. Các đề xuất, kiến nghị, giải pháp luôn tập trung bám sát với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

 
Đồng chí Trần Văn Hiếu, Bí thư chi bộ, truyền đạt những nội dung tại hội nghị
 
      Trong thời gian tới, cấp ủy chi bộ căn cứ chương trình hành động của Ban Thường vụ Đảng ủy khối, lựa chọn những nội dung cụ thể, những nội dung thiết thực, liên quan trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị để xây dựng chương trình hành động hoặc kế hoạch thực hiện; lấy ý kiến góp ý của toàn thể đảng viên, công chức trước khi ban hành và triển khai thực hiện.
      Ngoài việc tổ chức tuyên truyền việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến toàn thể đảng viên trong chi bộ, cấp ủy đã chỉ đạo viết tin, bải đăng trên Trang Thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận. Ngoài ra, chi bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Kế hoạch số 32-KH/CB, ngày 31/5/2021 về đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Kế hoạch số 35-KH/ĐUK, ngày 27/5/2021 của Đảng ủy Khối./.

 

Các tin đã đưa ngày: