Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng 20 năm một chặng đường

09/08/2013
Công tác thi hành án dân sự là một nhiệm vụ nhằm đảm bảo cho các bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực được thực thi một cách nghiêm minh; Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của công dân, của các tổ chức xã hội, góp phần tăng cường Pháp chế xã hội chủ nghĩa, giữ nghiêm kỷ cương pháp luật.


Tại kỳ hợp thứ nhất, Quốc hội khoá IX đã ban hành Nghị quyết về việc bàn giao công tác thi hành án dân sự từ Toà án nhân dân các cấp sang cơ quan thuộc Chính phủ quản lý. Ngày 21/4/1993 Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh thi hành án dân sự 1993 và có hiệu lực từ ngày 01/6/1993.

Thực tiễn thi hành án dân sự 20 năm qua đã khẳng định việc chuyển giao công tác thi hành án dân sự trên là hoàn toàn đúng đắn, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác thi hành án dân sự, góp phần quan trọng vào việc thiết lập trật tự kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân.

Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế ngày càng phát triển thì nhiệm vụ thi hành án dân sự ngày càng nặng nề. Bên cạnh những mặt năng động, tích cực của nền kinh tế thị trường mang lại, đồng thời phát sinh mặt trái của cơ chế thị trường tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, tình trạng vi phạm pháp luật, tranh chấp về kinh tế, dân sự ngày càng gia tăng, số lượng vụ việc phải thi hành án ngày càng nhiều, giá trị tiền, tài sản phải thi hành án ngày càng lớn, tính chất ngày càng phức tạp. Mặt khác từ năm 1993 đến nay, cơ quan Thi hành án dân sự được giao thêm nhiệm vụ mới, như: tổ chức thi hành Quyết định của Trọng tài nước ngoài đã được Tòa án Việt Nam công nhận cho thi hành tại Việt Nam, Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, Quyết định của trọng tài thương mại và thi hành theo dõi đôn đốc thi hành các vụ án Hành chính. Chính vì vậy, nhiệm vụ của cơ quan Thi hành án dân sự từ năm 1993 đến nay có sự thay đổi rất căn bản về mô hình tổ chức, vị trí, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cùng với sự phát triển của ngành, Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng đã có những bước chuyển mình rõ rệt, từ chỗ thiếu thốn về cơ sở vật chất và cán bộ không đáp ứng được khối lượng công việc, đến nay hầu hết các đơn vị đã được đảm bảo về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ được nâng lên cả về lượng và chất. 20 năm qua cùng với sự thay đổi về thể chế pháp lý, Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong 20 năm qua đã thi hành xong 76.855 vụ, việc đạt 95% trên tổng số có điều kiện thi hành của giai đoạn 1993 - 2012, tương ứng với số tiền đã giải quyết xong là 2.386.032.413.000đ, đạt tỷ lệ 62% trên tổng số tiền phải thu. Trong đó đã thu nộp ngân sách nhà nước là 34.189.611.503đ.

Với những thành tích đã đạt được Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng nhiều năm liền được Bộ Tư pháp công nhận Tập thể lao động xuất sắc và được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Mai Thanh Phương

Cục THADS thành phố Đà Nẵng