Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên: Tập thể điển hình tiên tiến Ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020

29/07/2021
Văn phòng Cục THADS tỉnh tiền thân là phòng Tổ chức hành chính tổng hợp và tài vụ thuộc Cục THADS tỉnh Điện Biên, được thành lập theo Quyết định số 1655/QĐ-THA ngày 08/12/2008 của Cục THADS - Bộ Tư pháp (hiện nay là Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp) và đi vào hoạt động từ tháng 01 năm 2009. Văn phòng Cục tiếp tục được kiện toàn theo Quyết định số 533/QĐ-CTHADS ngày 31/12/2015 và Quyết định số 460/QĐ-CTHADS ngày 18/10/2016 của Cục THADS tỉnh.

Với  chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục THADS lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý, kiểm tra các hoạt động của Cục và các Chi cục trực thuộc; xây dựng, tổng hợp, đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện chương trình công tác của Cục và các Chi cục; quản lý công tác quản trị hành chính; kế toán, tài chính; văn thư, lưu trữ; tổng hợp báo cáo, xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án và các văn bản hành chính khác của Cục theo yêu cầu nhiệm vụ công tác; tổng hợp số liệu thống kê kết quả thi hành án và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Cục trưởng; quản lý tang tài vật, kinh phí, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ cho hoạt động chung của Cục; thực hiện việc tiếp nhận bản án, quyết định của Tòa án; tiếp nhận hướng dẫn đương sự yêu cầu thi hành án; tham mưu trình Cục trưởng ra quyết định thi hành án và phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành theo quy định của pháp luật.
Trong 05 năm qua, tập thể Văn phòng Cục THADS tỉnh Điện Biên luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, các mặt công tác của Văn phòng đều đạt và vượt chỉ tiêu Kế hoạch đề ra. Hàng năm, Văn phòng đã chủ động tham mưu cho Cục trưởng xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác. Tham mưu cho Cục trưởng phổ biến, triển khai kịp thời đến tất cả các đơn vị các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, của bộ, ngành có liên quan và của tỉnh về công tác THADS, thi hành án hành chính; phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; cải cách tư pháp; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn nội bộ…; Phối hợp với các phòng chuyên môn và các Chi cục tham mưu cho Cục trưởng triển khai áp dụng đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng cục THADS giao hàng năm, qua đó góp phần vào thành tích chung của Cục THADS tỉnh. Thực tế, giai đoạn 2015-2020 kết quả công tác hàng năm của Cục THADS tỉnh Điện Biên đều đạt và vượt chỉ tiêu Tổng cục giao.
Tham mưu cho Lãnh đạo Cục thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về THADS và xây dựng, sửa đổi, bổ sung một số nội quy và quy chế của cơ quan; tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý đối với hàng chục dự thảo Luật, Nghị định, Thông tư, Chỉ thị, Đề án, Kế hoạch và Quy chế, quy trình, biểu mẫu, tiêu chí của Bộ, ngành dọc cấp trên và của các sở, ban ngành trong tỉnh gửi đến; tham mưu cho lãnh đạo Cục biên soạn lại tài liệu tập huấn nghiệp vụ của Tổng cục, để bồi dưỡng, tập huấn cho công chức trong ngành; giúp Lãnh đạo Cục tham mưu cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh ban hành 02 Chỉ thị, 01 Kế hoạch và 05 văn bản để chỉ đạo về công tác THADS, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh; tham mưu kiện toàn, báo cáo kết quả hoạt động hàng năm của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh và kết quả về công tác thi hành án hành chính hàng năm trên địa bàn tỉnh.
Tham mưu cho Cục trưởng thực hiện nghiêm túc công tác quản lý kho, quỹ, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác xét xử và thi hành án; thực hiện chế độ báo cáo, thống kê kết quả công tác THADS và kế toán, tài chính theo yêu cầu của Tỉnh và Ngành dọc cấp trên; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đảm bảo về mặt thời gian, tiến độ, phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Cục; triển khai hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác, các phần mềm Quản lý quá trình thụ lý tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS; phần mềm hỗ trợ trực tuyến THADS và cơ chế một cửa tại các cơ quan THADS; phần mềm văn thư, lưu trữ, quản lý văn bản; chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác văn phòng; tham mưu thực hiện tốt việc điều hành, quản lý tài chính, tài sản được giao, đảm bảo đầy đủ kinh phí cho hoạt động của các cơ quan THADS trong tỉnh; thực hiện đúng, đủ chế độ, chính sách theo quy định, tạo điều kiện tốt nhất để công chức, người lao động trong Ngành yên tâm công tác, cống hiến cho công tác THADS tại địa phương, góp phần giữ vững an ninh - chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn công tác.
Với những kết quả, thành tích nổi bật đạt được trong giai đoạn 2015-2020, Văn phòng Cục THADS tỉnh Điện Biên 05 năm liên tục được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận là tập thể Lao động xuất sắc và được tặng nhiều hình thức thi đua, khen thưởng cao như: Giấy khen của Cục trưởng (năm 2016); Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (năm 2015, 2017, 2019), Bằng khen của UBND tỉnh (năm 2016), Bằng khen của Thủ tướng Chính. Đặc biệt năm 2020, Văn phòng Cục THADS tỉnh Điện Biên vinh dự được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận là 01/88 tập thể Điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020.
Với những thành tích đã đạt được trong giai đoạn 2015-2020 của Văn phòng Cục THADS tỉnh Điện Biên sẽ góp phần khích lệ, là động lực không nhỏ cho sự phát triển chung của Cục THADS tỉnh Điện Biên trong thời gian tới.