Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19.7.1946 - 19.7.2022)

20/07/2022
Cụ thể hóa nghị quyết của Đảng về công tác thi hành án dân sự: Thi hành án dân sự (THADS) là hoạt động hiện thực hóa bản án, quyết định của tòa án trong thực tiễn cuộc sống. Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Cục THADS tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời làm tốt công tác tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc chỉ đạo công tác tổ chức phối hợp trong THADS trên địa bàn; giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong THADS; chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương... 

Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành được đổi mới theo hướng sâu sát, cụ thể, quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành, có kiểm tra, giám sát; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan; nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách để điều hành, chỉ đạo đội ngũ công chức thi đua hoàn thành nhiệm vụ; đoàn kết, thống nhất, yên tâm công tác và luôn có ý thức phấn đấu rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao... 
Cục THADS tỉnh chú trọng công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, người lao động; thường xuyên chỉ đạo rà soát bảo đảm chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động theo đúng quy định. Công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác... được thực hiện bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng mục tiêu, yêu cầu và quy trình thực hiện thống nhất, đồng bộ. Cùng với đó chú trọng công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; tập huấn nâng cao năng lực cho chấp hành viên, cán bộ cơ quan THADS trong thực thi pháp luật, tham gia giải quyết tranh chấp, khiếu nại về quyền sở hữu tài sản;... 
Thực hiện cải cách hành chính, cơ quan THADS hai cấp trong tỉnh thực hiện có hiệu quả một trong tám nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm năm 2022, bảo đảm việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính, tham nhũng, tiêu cực và gây phiền hà cho nhân dân. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành; thực hiện dịch vụ hỗ trợ trực tuyến; xây dựng và mở rộng, áp dụng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; thực hiện có nền nếp, hiệu quả cơ chế một cửa, bảo đảm việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả công khai, minh bạch, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
Với những giải pháp đó, đến ngày 30.6.2022, cơ quan THADS 2 cấp trong tỉnh đã thụ lý giải quyết 4.908 việc, với số tiền trên 2.515 tỷ đồng. Đã thi hành xong 2.731 việc, bằng 83,3% chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, với số tiền đã thi hành đước trên 478 tỷ đồng, bằng 61% chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. 
Trong thời gian tới, Cục THADS tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS về công tác THADS; chú trọng triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25.10.2021 của BCH Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Cơ quan THADS 2 cấp tăng cường công tác tham mưu với cấp có thẩm quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; làm tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, hoạt động kiểm tra, giám sát về chuyên môn nghiệp vụ với phương châm hướng về cơ sở. Tập trung làm tốt công tác phân loại án, tiếp dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các kiến nghị, phản ánh của Nhân dân; giải quyết đúng thời hạn đơn, thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án; tập trung, kiên quyết, kiên trì thi hành dứt điểm những vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, nhất là các vụ việc trọng điểm cần tranh thủ tối đa sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức thi hành án; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nhất là chính sách, pháp luật về thi hành án nhằm nâng cao nhận thức xã hội, ý thức, trách nhiệm của người phải thi hành án; làm tốt công tác dân vận trong hoạt động THADS gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo phương châm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu...
Vũ Hoàng Thụ Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hưng Yên