70 năm cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình xây dựng và phát triển cùng đất nước

18/07/2016
Sau Cách mạng tháng Tám, trải qua các thời kỳ, giai đoạn lịch sử phát triển, công tác Thi hành án dân sự đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để ghi nhận những thành tích vẻ vang và động viên các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp này, ngày 05/3/2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 397/QÐ-TTg lấy ngày 19/7 hàng năm là "Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự", đánh dấu chặng đường lịch sử xây dựng và trưởng thành của Hệ thống Thi hành án dân sự.

Gắn với các giai đoạn lịch sử phát triển của toàn hệ thống Thi hành án trong cả nước, Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình được thành lập theo Quyết định số 39/QĐ-THA ngày 08/6/1993 của Bộ Tư pháp về việc thành lập Phòng Thi hành án thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình và các quyết định thành lập 10 Đội Thi hành án gồm: Thị xã Hoà Bình, Lương Sơn, Kỳ Sơn, Đà Bắc, Tân Lạc, Lạc Sơn. Yên Thuỷ, Mai Châu, Kim Bôi, Lạc Thuỷ.
Các cơ quan THADS tỉnh Hoà Bình chính thức được thành lập với nhiệm vụ chính là trực tiếp tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Toà án theo quy định của pháp luật và theo Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1993. Vào thời điểm bàn giao, cơ quan Thi hành án toàn tỉnh chỉ có 16 công chức, trong đó có 11 Chấp hành viên. Phòng Thi hành án có 4 biên chế  với 2 Chấp hành viên, có 8/10 Đội thi hành án chỉ có 1 biên chế, đồng thời là Đội trưởng.
- Qua 10 năm xây dựng và trưởng thành (từ năm 1993 đến 2003), số Đội thi hành án toàn tỉnh đã tăng lên 11 đơn vị (Đội thi hành án Cao Phong thành lập từ tháng 3/2002). Toàn tỉnh có 63 công chức (tăng 4 lần), với 21 Chấp hành viên (tăng 1,8 lần). Từ thời điểm bàn giao mỗi Đội Thi hành án chỉ có 01 Chấp hành viên, Phòng Thi hành án có 02 CHV.
-  Từ  năm 2004 đến 2008 thực hiện Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004 và Nghị định số 50/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/4/2005 quy định về cơ quan quản lý THADS, cơ quan THADS và cán bộ, công chức làm công tác THADS. Theo đó, hệ thống các cơ quan THADS được đổi tên thành THADS cấp tỉnh, THADS cấp huyện không còn thuộc Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp. Giám đốc Sở Tư pháp được Bộ trưởng Bộ Tư pháp uỷ quyền một số mặt về công tác tổ chức cán bộ đối với THADS cấp tỉnh và THADS cấp huyện theo Quyết định số 1148/2005/QĐ-BTP ngày 18/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Toàn tỉnh có 116 biên chế , với 27 Chấp hành viên,  48 chuyên viên, 10 Kế toán và chức danh khác.
- Từ năm 2009  đến 31/12/2012, đây là giai đoạn thực hiện Luật thi hành án dân sự  và  Nghị định số 74/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS về cơ quan quản lý THADS, cơ quan THADS và công chức làm công tác THADS. Theo đó, hệ thống tổ chức THADS được quản lý và tập trung thống nhất theo ngành dọc từ Trung ương đến cấp huyện. Cục THADS tỉnh được thành lập theo Quyết định số 2639/QĐ-BTP ngày 06/11/2009 gồm có đơn vị trực thuộc 4 phòng chuyên môn là Văn Phòng, Phòng Nghiệp vụ và tổ chức Thi hành án, Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng Tổ chức cán bộ và 11 Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố.
Đến nay, công tác tổ chức cơ bản được kiện toàn với tổng số biên chế được giao 123 biên chế và 39 người lao động được ký hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ. Hiện có mặt 122 biên chế - Cục Thi hành án dân sự:  25/25 biên chế, các Chi cục Thi hành án dân sự: 97/98 biên chế). Trong đó có 50 Chấp hành viên (11 CHV trung cấp; 39 CHV sơ cấp) 08 thẩm tra viên; 11 thư ký THA, 16 kế toán; 19 chuyên viên, chuyên viên chính và 18 công chức khác. Công tác tuyển dụng, phân bổ biên chế, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được thực hiện đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh.
Hiện nay, tổ chức bộ máy các Cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiện toàn đảm bảo về số lượng và không ngừng nâng cao về chất lượng, các hoạt động quản lý đã đi vào nề nếp, chất lượng công chức đáp ứng hiệu quả yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
Được sự quan tâm của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cục THADS tỉnh và 11 Chi cục THADS các huyện, thành phố đều được xây dựng trụ sở riêng; trang thiết bị, phương tiện làm việc phục vụ công tác đã được trang cấp khá đầy đủ, góp phần giảm bớt khó khăn và nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Kinh phí hoạt động cho các Cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh được cấp kịp thời; chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động được đảm bảo thực hiện.
Từ khi thành lập và qua mỗi thời kỳ phát triển, các cơ quan THADS trong tỉnh luôn xác định việc tổ chức thi hành án là nhiệm vụ trọng tâm. Hàng năm, bằng sự nỗ lực của từng đơn vị, cá nhân cán bộ, công chức trong ngành đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách, các cơ quan thi hành án dân sự luôn phấn đấu hoàn thành và đạt chỉ tiêu Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao. Đặc biệt, sau khi tổ chức bộ máy được kiện toàn từ năm 2010 đến nay, kết quả tổ chức thi hành án hàng năm luôn hoàn thành xuất sắc và vượt so với chỉ tiêu được giao về việc và giá trị thi hành án, giảm đáng kể lượng án tồn đọng từ nhiều năm trước, được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao. Góp phần xây dựng hệ hệ thống thi hành án dân sự nói chung và Thi hành án dân sự địa phương ngày càng phát triển, bền vững.
Các mặt công tác khác đều được Cục và các Chi cục quan tâm toàn diện và đều đạt kết quả tốt, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự luôn nhiệt huyết, yên tâm công tác, đồng lòng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao; các tổ chức chính trị, đoàn thể tại Cục và các Chi cục cũng được quan tâm hoạt động thiết thực, hiệu quả.
Trong những năm qua, ngành THADS tỉnh tổ chức nhiều hoạt động, phong trào về văn nghệ, thể thao và giao lưu thể thao giữa các cơ quan THADS trong tỉnh, tổ chức thành công Hội thi Chấp hành viên giỏi  lần thứ nhất – Vòng 1 do Bộ tư pháp tổ chức tại Tỉnh Hòa Bình và tham dự Hội thi CHV giỏi vòng 2 Khu vực tại các tỉnh miền núi phía Bắc tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang để chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016) và thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Đây là đợt sinh hoạt sâu rộng tìm hiểu về chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp lý, kỹ năng xử lý tình huống về thi hành án dân sự. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống Thi hành án dân sự của toàn thể công chức và người lao động trong các cơ quan thi hành án.
 Nhìn lại một chặng phát triển của hệ thống THADS tỉnh Hòa Bình mặc dù đã đạt được nhiều thành quả quan trọng, tự hào, song  bên cạnh đó cũng còn không ít những hạn chế, khó khăn như: Một bộ phận cán bộ, Chấp hành viên trình độ chuyên môn chưa đồng đều; một số Chấp hành viên chưa thực sự tích cực, chủ động, sáng tạo trong công việc, thiếu cương quyết. Trong quản lý, chỉ đạo điều hành một số Thủ trưởng đơn vị còn bộc lộ hạn chế chưa quyết liệt sâu sát trong phân công và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, người lao động thuộc thẩm quyền dẫn tới kết quả thi hành án tại một số đơn vị chưa cao.
Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự, với niềm tự hào lớn lao, các cơ quan THA tỉnh trân trọng báo cáo với Đảng, Chính phủ - Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Nhân dân trong tỉnh, Các cơ quan THADS trong tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, làm tròn nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.
Với những thành tích xuất sắc, nhiều tập thể và cá nhân các cơ quan THADS trong tỉnh đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và của UBND tỉnh.
Với những thành tích đã đạt được, Trong thời gian qua, có nhiều đơn vị tập thể được thủ Tướng Chính phủ tặng bằng khen như đơn vị Cục THADS tỉnh, Chi cục THADS huyện Lạc Thủy, Chi cục THADS Yên Thủy… nhiều cá nhân đạt danh hiệu được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Cục THADS tỉnh nhiều năm liền được xếp hạng A và 02 lần Bộ Tư pháp tặng cờ thi đua xuất sắc ngành Tư pháp và UBND tỉnh tặng Bằng khen.
Những kết quả to lớn đó là niềm vinh dự của hệ thống THADS tỉnh và cũng là tấm gương cho thế hệ trẻ tự hào để phấn đấu vươn lên.
Trải qua các chặng đường phấn đấu và trưởng thành hệ thống thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình gặt hái được nhiều thành công: Công tác Thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến tích cực: số lượng việc và tiền phải thi hành năm sau cao hơn năm trước, nhiều vụ việc thi hành án phức tạp đã được giải quyết dứt điểm; tổ chức bộ máy các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh không ngừng được kiện toàn, trình độ chuyên môn của Chấp hành viên, cán bộ thi hành được nâng lên; Đặc biệt ngành Thi hành án dân sự luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, góp phần đáng kể vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương nói riêng và cho ngành thi hành án dân sự  nói chung.
Trong thời gian tới, Tập thể Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm được giao, quan tâm hơn nữa đến cán bộ, công chức, người lao động; tiếp tục kiện toàn, xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ có chiều sâu, mạnh về số lượng và không ngừng nâng cao về chất lượng, tiếp tục phát huy những ưu điểm, hạn chế khuyết điểm để đưa ngành Thi hành án phát triển và tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh Hòa Bình.
Buì Công Đinh-Cục THADS Tỉnh Hòa Bình