Nhiều nội dung tiếp tục thực hiện cải cách tư pháp trong công tác thi hành án dân sự ở Lào Cai

11/12/2021
Ngày 09/9/2021, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 08-QĐ/BCĐ, Kế hoạch số 09-KH/BCĐ về việc kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách tư pháp, việc thực hiện các quy định của pháp luật về THADS (THADS), theo dõi thi hành án hành chính đối với Cục THADS tỉnh Lào Cai trong thời hiệu từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/8/2021.

Ngày 09/9/2021, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 08-QĐ/BCĐ, Kế hoạch số 09-KH/BCĐ về việc kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách tư pháp, việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính đối với Cục THADS tỉnh Lào Cai trong thời hiệu từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/8/2021.
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai đã có Thông báo kết luận số 01-KL/BCĐ ngày 02/12/2021 đánh giá qua kiểm tra thực tế tại Cục THADS tỉnh và 02 Chi cục trực thuộc (Chi cục THADS thành phố Lào Cai và Chi cục THADS huyện Bảo Thắng), Đoàn kiểm tra thấy rằng về cơ bản, Cục THADS tỉnh quán triệt triển khai thực hiện các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác cải cách tư pháp, ban hành Kế hoạch số 325/KH-CTHADS ngày 23/3/2021 về triển khai thực hiện trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2021; ban hành Chương trình hành động số 1001/CTHADS-CTr ngày 25/6/2021 thực hiện Chỉ thị số 04CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và ban hành 26 văn bản triển khai thực hiện công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính. Cục THADS tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt công tác THADS trên địa bàn tỉnh, đạt tỷ lệ 92,96% về việc và 61,83% về tiền. Tổ chức thực hiện khắc phục các kiến nghị, các kết luận của Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp.  Bộ máy tổ chức được củng cố kiện toàn, đội ngũ Chấp hành viên, công chức các cơ quan THADS thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ; trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, điều kiện, hệ thống trang thiết bị phục vụ công việc từng bước được đầu tư nâng cấp theo lộ trình cải cách tư pháp, về cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo các cơ quan THADS giai đoạn 2021-2026; bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý và chức danh tư pháp theo quy định; cử 33 lượt công chức đi đào tạo, bồi dưỡng. Cục THADS tỉnh và 02 đơn vị cấp huyện đã lập đủ các loại sổ về thi hành án theo quy định; sổ thi hành án được cập nhật khoa học, đầy đủ, định kỳ hàng quý, 06 tháng và kết thúc năm công tác, cơ quan THADS đã thực hiện kết sổ theo quy định. Qua kiểm tra một số hồ sơ THADS tại Cục THADS tỉnh và 02 Chi cục trực thuộc cho thấy về cơ bản các đơn vị đã ban hành quyết định thi hành án và thực hiện việc tổ chức thi hành án đảm bảo, kịp thời, theo đúng trình tự luật định. Công tác xác minh điều kiện thi hành án đã được Chấp hành viên chủ động tiến hành xác minh điều kiện tài sản, thu nhập của người phải thi hành án từ đó các hồ sơ thi hành án được phân loại việc thi hành án bảo đảm chính xác, đúng pháp luật. Cục THADS tỉnh và các Chi cục THADS cấp huyện thường xuyên phối hợp tốt với Viện Kiểm sát cùng cấp trong xác minh điều kiện thi hành án, nhất là đối với những vụ việc có khó khăn trong quá trình giải quyết và thực hiện xét miễn, giảm thi hành án.
Tuy nhiên, về quán triệt, triển khai thực hiện công tác cải cách tư pháp thì một số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, Cục THADS chỉ thực hiện quán triệt tại cuộc họp, chưa cụ thể hóa bằng văn bản triển khai thực hiện. Số vụ việc có điều kiện đang thi hành số tiền còn lớn, số vụ việc chưa có điều kiện thi hành còn nhiều, chủ yếu thuộc án ma túy, án tín dụng ngân hàng tài sản có giá trị nhỏ so với nghĩa vụ phải thi hành án. Chưa trú trọng trong công tác rà soát, xây dựng, hoàn thiện hồ sơ THADS và công tác tự kiểm tra của các đơn vị còn hạn chế, dẫn dến một số hồ sơ của các đơn vị còn có sai sót trong quá trình tổ chức thi hành án và thực hiện nhiệm vụ được giao, như: Một số hồ sơ chưa thực hiện đúng quy định về việc thông báo thi hành án; chậm xác minh điều kiện thi hành án. Một số hồ sơ thi hành án đã thi hành xong, tuy nhiên trong hồ sơ không thể hiện báo cáo đối chiếu chi tiết kết quả hoạt động thi hành án; hồ sơ chậm giao nhận tài sản của người phải thi hành án để thẩm định giá, bán đấu giá tài sản. Một số hồ sơ có biên bản xác minh điều kiện thi hành không ghi rõ họ tên Chấp hành viên; biên bản bán đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, biên bản giao nhận tài sản, biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ đấu giá chưa đóng dấu của cơ quan thi hành án; biên bản giao quyết định, văn bản về thi hành án chưa ghi nội dung nhưng bên nhận đã ký; việc chuyển hồ sơ cuộc đấu giá, khi thực hiện Chấp hành viên không ký hợp đồng bán đấu giá tài sản, đã giao xong tài sản cho người trúng đấu giá.
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai yêu cầu Cục THADS tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020, Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW, Kế hoạch số 338-KH/TU ngày 28/9/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về triển khai Kết luận số 84KL/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 07/4/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025; Công văn số 257-CV/TU ngày 30/3/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác THADS năm 2021, Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác xác minh, phân loại án có điều kiện, chưa có điều kiện để tổ chức thi hành án đạt hiệu quả. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tăng cường công tác quản lý, phân loại xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THADS. Chấn chỉnh kịp thời đối với các đơn vị để xảy ra sai sót trong hồ sơ thi hành án, nâng cao trách nhiệm của Chấp hành viên trong quá trình thực thi nhiệm vụ; tăng cường công tác tự kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra việc thực hiện công tác THADS của các đơn vị trực thuộc Cục và các Chi cục, nhất là quy trình thi hành án, xác minh thi hành án và hoàn thiện hồ sơ thi hành án đảm bảo theo quy định. Chỉ đạo rà soát lại tất cả hồ sơ THADS của các đơn vị, để khắc phục những tồn tại hạn chế, đảm bảo hồ sơ được xây dựng sắp xếp theo quy định. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp với UBND cùng cấp và các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm vụ việc tồn đọng kéo dài. Tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của địa phương và đề xuất tăng cường về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động cho các cơ quan THADS theo quy định. Tiếp tục đề nghị Tổng cục THADS đề xuất Bộ Tư pháp cho chủ trương đối với các đơn vị thuộc diện sắp xếp nhà đất để xây dựng trụ sở làm việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kịp thời báo cáo, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong giải quyết những khó khăn, phức tạp. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành án. Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, bổ nhiệm đủ các chức danh lãnh đạo cơ quan THADS; đảm bảo bổ nhiệm đủ cơ cấu, số lượng Chấp hành viên, Thẩm tra viên; bố trí phân công công việc hợp lý, quan tâm công tác đào tạo cán bộ nhằm nâng cao trình độ nhận thức, trình độ quản lý và năng lực của đội ngũ làm công tác THADS toàn ngành.
Lê Anh