Công văn v/v triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

08/09/2010
Ngày 18/6/2009 Quốc hội đã thông qua Luật Bồi thường Nhà nước (có hiệu lực từ 01/01/2010). Để thực hiện Luật này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 1565/CT-TTg ngày 06/10/2009; Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 24/02/2010 “Về việc triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong Ngành Tư pháp”.


Tại Chỉ thị số 02/CT-BTP, Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu Tổng Cục Thi hành án dân sự thực hiện năm điểm, trong đó đặc biệt quan tâm tới việc rà soát các quyết định, hành vi công vụ trong hoạt động thi hành án dân sự thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường Nhà nước để quán triệt, đôn đốc, hướng dẫn việc phân công, bố trí cán bộ trực tiếp làm công tác giải quyết bồi thường nhằm bảo đảm thực hiện đúng các quy định, phòng tránh các hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại phải áp dụng trách nhiệm bồi thường trong lĩnh vực thi hành án dân sự.

Thực hiện các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các Chỉ thị nói trên, các đơn vị thuộc Tổng cục và các cơ quan Thi hành án dân sự đã tích cực chủ động triển khai, quán triệt tinh thần của Luật trong công tác. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi công vụ, vẫn có hiện tượng vi phạm dẫn đến việc phải áp dụng trách nhiệm bồi thường.

Để phòng, tránh các vi phạm dẫn đến hậu quả phải áp dụng Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Tổng cục yêu cầu:

(1) Các đơn vị cần tổ chức quán triệt sâu sắc, cụ thể các quy định của Luật này và các Chỉ thị số 1565/CT-TTg, Chỉ thị số 02/CT-BTP trong các hoạt động nghiệp vụ thi hành án dân sự của Cục và các Chi cục;

(2) Cử cán bộ trực tiếp theo dõi công tác theo dõi thường xuyên đối với việc vi phạm dẫn đến bồi thường và thực hiện việc bồi thường;

(3) Tiến hành rà soát các loại quyết định, hành vi thực thi công vụ trong lĩnh vực thi hành án dân sự có thể dẫn đến vi phạm, phải áp dụng trách nhiệm bồi thường Nhà nước để tổ chức phòng tránh.

Nhận được công văn này, các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc và báo cáo về Tổng cục theo mẫu đính kèm, trong đó gửi trước một bản mềm theo địa chỉ nhuonglb@moj.gov.vn để tổng hợp. Thời hạn nhận báo cáo cuối cùng là 15h00 ngày 15 tháng 9 năm 2010.