Yêu cầu báo cáo những đối tượng thuộc diện cần được hỗ trợ tài chính để thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực trước ngày 01/7/2004

23/04/2008

Sau khi Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14/01/2004, Nghị định số 173/2004/NĐ-CP ngày 30/9/2004 của Chính phủ, Quyết định số 136/2005/QĐ-TTg ngày 09/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự và Thông tư số 86/2005/TT-BTC ngày 03/10/2005 của Bộ Tài chính có hiệu lực pháp luật, việc thực hiện hỗ trợ tài chính để thi hành án đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần làm giảm việc thi hành án tồn đọng, bảo đảm quyền lợi của người được thi hành án.Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư số 86/2005/TT-BTC ngày 03/10/2005 của Bộ Tài chính thì việc hỗ trợ tài chính để thi hành án được áp dụng đối với bản án, quyết định dân sự có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2004 (ngày Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004 có hiệu lực thi hành), nhưng việc hỗ trợ tài chính để thi hành bản án, quyết định có hiệu lực trước ngày 01/7/2004 chưa được quy định tại Thông tư này.

Để góp phần tiếp tục giải quyết việc thi hành án tồn đọng và làm tài liệu phục vụ cho việc xây dựng Luật Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự sẽ giúp lãnh đạo Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Tài chính có biện pháp giải quyết vướng mắc này.

Tại Công văn số 468 /THA-HCTHTV ngày 22/4/2008, Cục Thi hành án dân sự yêu cầu Trưởng Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, thống kê và báo cáo những đối tượng quy định tại Điều 1 và có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 2 Quyết định 136/2005/QĐ-TTg thuộc diện cần được hỗ trợ tài chính để thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực trước ngày 01/7/2004 ở địa phương; báo cáo nêu rõ nội dung một số trường hợp điển hình.

(Thống kê theo biểu Mẫu kèm theo Công văn này).

Báo cáo về Cục Thi hành án dân sự trước ngày 15/5/2008, theo đường bưu điện, fax theo số 048.454.658 hoặc gửi thư điện tử theo hộp thư tuanla@moj.gov.vn.

 

Anh Tuấn