Công văn gửi Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tiếp nhận, sử dụng hộp thư điện tử

06/10/2008
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, từng bước sử dụng văn bản điện tử để thay thế văn bản giấy trong trao đổi thông tin, Lãnh đạo Bộ đã giao cho Trung tâm Tin học và Cục Thi hành án dân sự từng bước triển khai cung cấp hộp thư điện tử cho các cán bộ và cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.


Hiện nay, Trung tâm Tin học đã tiến hành việc cấp hộp thư điện tử cho các đơn vị Thi hành án và cán bộ được phân công quản lý hộp thư của đơn vị. Việc cấp hộp thư cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan Thi hành án địa phương sẽ được tiếp tục thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

 Để tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm Tin học trong quá trình triển khai, thực hiện công việc. Bộ Tư pháp yêu cầu các đồng chí Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số công việc sau:

1. Nhận các tài liệu, gồm: “tài khoản thư điện tử, tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống thư điện tử và khai thác Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp” do Trung tâm Tin học gửi cho cán bộ và cơ quan thi hành án dân sự thuộc tỉnh/ thành phố mình (qua đường Bưu điện); ký nhận biên bản bàn giao và gửi một bản (01) về Trung tâm Tin học - Bộ Tư pháp.

2. Chuyển giao tài khoản thư điện tử và tài liệu hướng dẫn sử dụng cho các cán bộ, cơ quan thi hành án trực thuộc theo danh sách gửi kèm theo Công văn này (đây là danh sách do Trung tâm tin học đã tổng hợp từ đăng ký của đơn vị theo tinh thần của Công văn số: 1072/BTP-TTTH ngày 11/04/2008). Danh sách (có chữ ký xác nhận của từng cán bộ, cơ quan thi hành án dân sự trực thuộc) gửi về Trung tâm Tin học - Bộ Tư pháp chậm nhất sau năm (05) ngày làm việc.

3. Chỉ đạo cán bộ và cơ quan thi hành án dân sự trực thuộc, sử dụng hộp thư điện tử được cấp để gửi nhận, trao đổi thông tin phục vụ công việc và thay đổi mật khẩu ngay lần đăng nhập đầu tiên vào hệ thống thư điện tử để đảm bảo sự an toàn, bảo mật của thông tin và của hệ thống. 

Các thông tin cần giải đáp, đề nghị liên hệ:

Bộ phận Quản trị mạng - Trung tâm Tin học Bộ Tư pháp

Người liên hệ: đồng chí Tạ Thành Trung

Điện thoại: 04.7336091 - Fax : 04. 8231138.