Yêu cầu báo cáo việc giám sát, kiểm sát về thi hành án dân sự

09/10/2008

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc báo cáo kết quả thực hiện việc giám sát, kiểm sát về thi hành án dân sự năm 2008 của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các cơ quan thi hành án dân sự để phục vụ cho việc xây dựng Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2008 tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá 12, ngày 07 tháng 10 năm 2008 Cục Thi hành án dân sự có Công văn số 1310 /THA-HCTHTV gửi Trưởng Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngCông văn yêu cầu Trưởng Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, thống kê, báo cáo kết quả thực hiện việc giám sát, kiểm sát về thi hành án dân sự năm 2008 của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các cơ quan thi hành án dân sự trong địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo mẫu kèm theo Công văn này. Thời điểm rà soát, báo cáo tính từ ngày 01/10/2007 đến hết ngày 30/9/2008.

           Do thời gian gấp, yêu cầu Trưởng Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung đôn đốc, hoàn thành báo cáo và gửi về Cục Thi hành án dân sự chậm nhất trước ngày 20/10/2008 theo hình thức công văn, fax: 04.3.8454658 hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ email: tuanla@moj.gov.vn.

Lê Tuấn

  • Tài liệu tham khảo ...

 

Mẫu số 1
Mẫu số 2