Một số quy định hướng dẫn về chế độ phụ cấp thẩm tra viên thi hành án dân sự

04/12/2008
Để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự, ngày 27 tháng 11 năm 2008, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự.


Mục đích của văn bản này nhằm hướng dẫn cụ thể phương thức tính toán mức phụ cấp nguồn kinh phí chi trả phụ cấp theo nghề đối với những cán bộ, công chức cơ quan thi hành án dân sự được bổ nhiệm vào ngạch Thẩm tra viên, Thẩm tra viên chính và Thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự. Bố cục của Thông tư liên tịch được chi thành 4 phần cụ thể. 

Một là, về đối tượng áp dụng và mức phụ cấpthẩm tra viên thi hành án dân sự: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự thì đối tượng được hưởng mức phụ cấp này là công chức xếp lương theo các ngạch thẩm tra viên, thẩm tra viên chính và thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự, còn những trường hợp là thẩm tra viên Thi hành án quân khu và quân chủng Hải quân, thẩm tra viên Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng thì không thuộc đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp trách nhiệm này.   

Bao gồm 03 mức phụ cấp trách nhiệm theo nghề:

- Đối với thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề bằng 15% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có);

- Đối với thẩm tra viên chính thi hành án dân sự được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề bằng 20% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có);

- Đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng  phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Hai là, về nguyên tắc áp dụng:

- Đối tượng được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm nêu trên là những người được cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm vào các ngạch thẩm tra viên thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật;

- Cán bộ, công chức được bổ nhiệm vào ngạch thẩm tra viên, thẩm tra viên chính và thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự thì được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm theo nghề tương ứng với ngạch được bổ nhiệm;

- Riêng những trường hợp đã được bổ nhiệm vào ngạch thẩm tra viên, thẩm tra viên chính và thẩm tra viên cao cấp, nếu có một trong những lý do sau thì không được hưởng phụ cấp trách nhiệm này:

+ Khi chuyển sang ngạch công chức khác, nghỉ hưu, thôi việc, nghỉ việc hoặc được thuyên chuyển, điều động sang cơ quan khác không thuộc cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự;

+ Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

          + Thời gian đi học trong nước từ 03 tháng liên tục trở lên;

          +  Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương từ 01 tháng liên tục trở lên;

+ Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội;

+ Thời gian bị đình chỉ công tác.

 - Việc bảo lưu phần chênh lệch giữa ngạch hiện hưởng và ngạch mới khi được bổ nhiệm:

Trong trường hợp cán bộ, công chức cơ quan thi hành án dân sự đang ở ngạch thẩm tra viên mà được bổ nhiệm vào ngạch thẩm tra viên chính hoặc ở ngạch thẩm tra viên chính được bổ nhiệm vào ngạch thẩm tra viên cao cấp mà tổng mức tiền lương cộng phụ cấp trách nhiệm theo nghề ở ngạch mới bổ nhiệm thấp hơn tổng mức tiền lương cộng phụ cấp trách nhiệm theo nghề đang hưởng ở ngạch cũ thì được bảo lưu phần chênh lệch giữa tổng mức tiền lương cộng phụ cấp trách nhiệm theo nghề ở ngạch cũ so với tổng mức tiền lương cộng phụ cấp trách nhiệm theo nghề ở ngạch mới cho đến khi được nâng bậc lương liền kề ở ngạch mới.

          Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn H đang ở ngạch thẩm tra viên thi hành án dân sự (mã số 03.230), được hưởng lương bậc 7, hệ số 4,32 và thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2005. Nếu được bổ nhiệm vào ngạch Thẩm tra viên chính (mã số 03.231), xếp lương bậc 1, hệ số lương 4,40, thì phần chênh lệch giữa tổng mức tiền lương cộng phụ cấp trách nhiệm theo nghề ở ngạch cũ so với tổng mức tiền lương cộng phụ cấp trách nhiệm theo nghề ở ngạch mới được tính như sau:

Tổng mức tiền lương cộng tiền phụ cấp trách nhiệm theo nghề của ông H ở ngạch thẩm tra viên, một tháng (tháng 03 năm 2008) được hưởng là:

           (4,32 x 540.000) + (4,32 x 540.000   x  25%)   =  2.916.000 đồng/tháng.

          Đến ngày 01 tháng 4 năm 2008, ông H được bổ nhiệm vào ngạch thẩm tra viên chính (mã số 03.231), xếp bậc 1, hệ số lương 4,40; thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2005.

Tổng mức tiền lương cộng tiền phụ cấp trách nhiệm theo nghề của ông H ở ngạch thẩm tra viên chính, một tháng (tháng 4 năm 2008) được hưởng là:

          (4,40 x 540.000) + (4,40 x 540.000 x 20%)  =  2.851.200 đồng/tháng

Do tổng mức tiền lương cộng tiền phụ cấp trách nhiệm theo nghề của ông H tính theo ngạch mới được bổ nhiệm thấp hơn tổng mức tiền lương cộng tiền phụ cấp trách nhiệm theo nghề khi còn ở ngạch cũ, nên ông H được bảo lưu phần chênh lệch là 64.800 đồng (2.916.000 đồng - 2.851.200 đồng) cho đến khi được nâng bậc lương liền kề ở ngạch mới được bổ nhiệm (bậc 2, hệ số lương 4,74 ngạch thẩm tra viên chính).

Ba là, về cách tính, phương thức chi trả và nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên:

- Cách tính:

Mức tiền phụ cấp trách nhiệm

 

 =

Hệ số lương chuyên môn, nghiệp vụ hiện hưởng cộng với hệ số phụ cấp lãnh đạo và % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung hiện hưởng (nếu có)

 

x

Mức lương tối thiểu chung

 

   x

Tỷ lệ % phụ cấp trách nhiệm được hưởng

 Ví dụ 2:Ông A, Thẩm tra viên thi hành án dân sự, đang hưởng lương ngạch thẩm tra viên (mã số 03.230), hệ số 3,99 bậc 6 thì mức tiền phụ cấp trách nhiệm theo nghề của ông A một tháng (tháng 5 năm 2008) được tính như sau:

3,99  x  540.000 đồng/tháng   x  25%   =   538.650 đồng/tháng.

Ví dụ 3:Ông B, Trưởng phòng chuyên môn cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, đang hưởng lương ở ngạch thẩm tra viên chính (mã số 03.231), bậc 2, hệ số 4,74 và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 0,4 thì mức tiền phụ cấp trách nhiệm theo nghề của ông B một tháng (tháng 5 năm 2008) được tính như sau:

(4,74 + 0,4)   x   540.000 đồng/tháng    x   20%     =   555.120 đồng/tháng.

- Phương thức chi trả:

+ Cán bộ, công chức được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự thuộc biên chế trả lương của cơ quan nào thì cơ quan đó chi trả;

+ Phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự được bố trí từ nguồn kinh phí do Ngân sách nhà nước bảo đảm, được cấp theo Luật Ngân sách nhà nước và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện cải cách tiền lương.

Việc ban hành Thông tư liên tịch số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính nhằm hướng dẫn thực hiện Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân, giúp cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương thực hiện một  rõ ràng, cụ thể và đúng pháp luật trong việc xác định đối tượng, phương thức tính toán và chi trả phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự.

Mai Phương Hoa - Cục THADS