Công văn về việc rà soát, báo cáo án tuyên chưa rõ, khó thi hành

03/03/2009

Tại Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp toàn quốc năm 2008, Cục Thi hành án dân sự nhận được phản ánh của nhiều địa phương về việc án tuyên chưa rõ, khó thi hành gây khó khăn cho công tác thi hành án. Sau khi rà soát, tổng hợp số liệu đến ngày 31/8/2008 cho thấy trong cả nước có 1.017 bản án, quyết định tuyên chưa rõ, 1.455 bản án tuyên khó thi hành (có phụ lục kèm theo). Để có căn cứ làm việc với Toà án nhân dân tối cao về việc chỉ đạo Toà án dân dân địa phương trong việc xét xử và giải thích bản án khi có đề nghị của cơ quan Thi hành án, Cục Thi hành án dân sự yêu cầu trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các công việc sau:

- Tiếp tục lập danh sách các vụ việc bản án tuyên không rõ hoặc khó thi hành theo mẫu gửi kèm (tính từ ngày 01/10/2007 đến ngày 31/3/2009);

- Photocopy những bản án, quyết định Toà án tuyên không rõ, được cơ quan Thi hành án đề nghị giải thích nhưng không có giải thích hoặc giải thích không đáp ứng yêu cầu và những bản án, quyết định Toà án tuyên khó thi hành gửi về Cục Thi hành án dân sự.

Danh sách, bản sao bản án, quyết định nêu trên yêu cầu Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi về Phòng Hành chính, tổng hợp và Tài vụ - Cục Thi hành án dân sự trước ngày 05/4/2009.

Nội dung: