Đăng ký mua Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014), in ấn Sổ về thi hành án, Bìa hồ sơ thi hành án

08/04/2015
Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự được ban hành kèm theo Quyết định số 332/QĐ-BTP ngày 14/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự đã phối hợp với Nhà xuất bản Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ “In, xuất bản Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự”.


Trên cơ sở đó, hiện nay, Nhà xuất bản Tư pháp đã hoàn thành việc in ấn và đang phát hành Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014), Sổ thi hành án và Bìa hồ sơ thi hành án.

Để giúp các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương đăng ký mua, in ấn các tài liệu nêu trên để phục vụ công tác chuyên môn được thuận lợi, bảo đảm thống nhất về mẫu, chất lượng, giá mua, đề nghị Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên hệ với Nhà xuất bản Tư pháp để được hướng dẫn đăng ký mua, in ấn các tài liệu nói trên. Chi tiết thực hiện theo Công văn và mẫu đăng ký gửi kèm dưới đây.

Tải nội dung công văn tại đây:

-       Công văn NXB Tư pháp