Thông báo điều chỉnh điểm cầu tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Luật Thi hành án dân sự và công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2015 đối với 28 tỉnh, thành phố ven biển (có danh sách cụ thể kèm theo)

22/04/2015


Theo Kế hoạch, Hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS và sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm 2015 do Bộ Tư pháp chủ trì được tổ chức vào ngày 24/4/2015, tại Phòng Họp trực tuyến Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh. Tuy nhiên, theo Thông báo của Văn phòng Chính phủ (Công văn số 2762/VPCP-QT ngày 21/4/2015), do điều kiện kỹ thuật, Phòng Họp trực tuyến Văn phòng Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển không phục vụ được cho Hội nghị này. Văn phòng Chính phủ đã đề nghị Hội đồng nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển bố trí phòng họp trực tuyến của Văn phòng Hội đồng nhân dân để tổ chức Hội nghị của Bộ Tư pháp. Do thời gian gấp, Tổng cục THADS yêu cầu Cục trưởng Cục THADS 28 địa phương ven biển thực hiện ngay một số công việc sau đây:

1. Chủ động phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai các công việc liên quan đến tổ chức Hội nghị tại điểm cầu.

2. Thông báo đến các đại biểu, khách mời tham dự Hội nghị về sự thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị.

Nhận được Công văn này, yêu cầu các đồng chỉ tập trung thực hiện, trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ Văn phòng Tổng cục theo số điện thoại: 043.6273.9629.

Tải nội dung Thông báo tại đây:

- Thông báo điều chỉnh điểm cầu tổ chức Hội nghị