Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017

01/11/2016
Thực hiện Quyết định số 10/QĐ-BTP ngày 06/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm thi hành án dân sự năm 2016, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017 với những nội dung cụ thể như sau:


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
 Đánh giá khách quan, toàn diện kết quả và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2016; triển khai nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2017; thảo luận các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ nhằm tiếp tục nâng cao kết quả, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính trong năm 2017 và những năm tiếp theo.
2. Yêu cầu
Nội dung Hội nghị tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự, hành chính, gắn với việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2016, phát động phong trào thi đua, bảo đảm chỉ đạo hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong năm 2017.
Việc tổ chức Hội nghị phải bảo đảm thiết thực, khoa học, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí, bảo đảm đầy đủ thành phần theo yêu cầu.
II. NỘI DUNG 
1. Thời gian, hình thức, địa điểm tổ chức Hội nghị
1.1 Thời gian: 01 ngày (dự kiến ngày 25/11/2016).
1.2. Hình thức tổ chức: Trực tiếp.
Địa điểm: Thành phố Hà Nội.
2. Thành phần tham dự (300 người)
2.1. Đại biểu mời (45 người)
- Đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu;
- Lãnh đạo Bộ Tư pháp: Bộ trưởng Lê Thành Long, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng;
- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương: 01 đại biểu;
- Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương: 01 đại biểu;
- Đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương: 01 đại biểu;
- Đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương: 01 đại biểu;
- Đại diện Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương: 01 đại biểu;
- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng: 01 đại biểu;
- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội: 01 đại biểu;
- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban tư pháp Quốc hội (01 Lãnh đạo Ủy ban tư pháp, 01 Lãnh đạo cấp Vụ thuộc Ủy ban): 02 đại biểu;
- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam: 01 đại biểu;
- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Lãnh đạo Vụ Pháp luật Văn phòng Chính phủ: 02 đại biểu;
- Đại diện Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao: 01 đại biểu;
- Đại diện Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao: 01 đại biểu;
- Đại diện Lãnh đạo Bộ Quốc phòng: 01 đại biểu;
- Đại diện Lãnh đạo Bộ Công an: 01 đại biểu;
- Đại diện Lãnh đạo Bộ Tài chính: 01 đại biểu;
- Đại diện Lãnh đạo Bộ Nội vụ: 01 đại biểu;
- Đại diện Lãnh đạo Bộ Kế hoạch - Đầu tư: 01 đại biểu;
- Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãnh đạo một số Ngân hàng (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank, Techcombank), đại diện Lãnh đạo VAMC: 07 đại biểu;
- Đại diện Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam: 01 đại biểu;
- Đại diện Lãnh đạo Vụ 11, Vụ 6 - Viện kiểm sát nhân dân tối cao: 02 đại biểu;
- Đại diện Lãnh đạo Tổng cục VIII - Bộ Công an: 01 đại biểu;
- Một số đồng chí nguyên Lãnh đạo Bộ Tư pháp phụ trách công tác THADS, Nguyên Lãnh đạo Tổng cục THADS: 03 đại biểu;
2.2. Đại biểu triệu tập (250 người)
- Tổng cục Thi hành án dân sự: Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Tổng cục, Chuyên viên chính, Thẩm tra viên chính (70 đại biểu);
- Cục trưởng, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (126 đại biểu);
- Lãnh đạo đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra Bộ, Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Công nghệ thông tin, Cục Bồi thường nhà nước, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục Công tác phía Nam, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Học viện Tư pháp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (16 đại biểu).
- Đại diện Cục Thi hành án, Bộ Quốc phòng; các Phòng thuộc Cục; Trưởng Phòng Thi hành án các Quân khu và tương đương (15 đại biểu);
- Đại diện một số Văn phòng Thừa phát lại (15 đại biểu).
* Đại diện một số Báo, Đài ở Trung ương, gồm: Đài truyền hình Việt Nam (VTV1); Truyền hình Quốc hội; Thông tấn xã Việt Nam; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; Báo Nhân dân, Báo Pháp luật Việt Nam; Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Cổng Thông tin điện tử THADS.
3. Phần Báo cáo
3.1. Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2017.
3.2. Chương trình công tác trọng tâm THADS năm 2017.
3.3. Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2017.
3.4. Báo cáo công khai công tác tài chính năm 2016.
3.5. Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
4. Phần chuyên đề, tham luận
* Các chuyên đề:
4.1. Chuyên đề 1: Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2016; Chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2017.
4.2. Chuyên đề 2: Một số tồn tại, hạn chế và giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành án các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng trong năm 2017.
4.3. Chuyên đề 3: Một số tồn tại, hạn chế và giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành các vụ việc trọng điểm, án lớn, tham nhũng, thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước trong năm 2017.
4.4. Chuyên đề 4: Một số tồn tại, hạn chế và giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành các vụ việc phức tạp, kéo dài trong năm 2017.
4.5. Chuyên đề 5: Một số tồn tại, hạn chế và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hành chính trong năm 2017.
4.6. Chuyên đề 6: Một số tồn tại, hạn chế và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với đương sự là phạm nhân đang chấp hành hình phạt trong Trại giam trong năm 2017.
4.7. Chuyên đề 7: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ trong năm 2017.
4.8. Chuyên đề 8: Công tác kiểm soát thủ tục hành chính và ứng dựng công nghệ thông tin.
* Các tham luận:
4.9. Tham luận của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát thi hành án dân sự.
4.10. Tham luận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công tác phối hợp trong xử lý nợ xấu theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.
4.12. Tham luận của Tổng cục VIII – Bộ Công an về công tác phối hợp trong thực hiện công tác đặc xá, xét miễn, giảm thời hạn thi hành án phạt tù năm 2016.
4.13. Tham luận của một số đơn vị thuộc Bộ, Cục Thi hành án dân sự, Văn phòng Thừa phát lại.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công nhiệm vụ
1.1. Văn phòng Bộ
Chủ trì, tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ chỉ đạo tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017; phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự trong việc tổ chức Hội nghị.
1.2. Tổng cục Thi hành án dân sự
Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2017; xây dựng Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; đôn đốc các đơn vị, địa phương chuẩn bị nội dung tham luận tại Hội nghị; chuẩn bị các ý kiến tham gia trao đổi, thảo luận, giải đáp những thắc mắc tại Hội nghị; phối hợp với Văn phòng Bộ chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nội dung và cơ sở vật chất phục vụ tổ chức Hội nghị;
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết báo cáo Lãnh đạo Bộ về Kế hoạch, chương trình, nội dung Hội nghị; phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính của Bộ Tư pháp chuẩn bị kinh phí phục vụ việc tổ chức Hội nghị.
1.3. Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Chuẩn bị nội dung phát biểu tham luận tại Hội nghị (nếu có); sắp xếp, cử người tham dự Hội nghị bảo đảm đúng thành phần; tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự tại địa phương mình ngay sau khi kết thúc Hội nghị toàn quốc.
2. Kinh phí tổ chức Hội nghị
Kinh phí tổ chức Hội nghị và thực hiện các nhiệm vụ liên quan được thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành./.
File đính kèm