Bộ Tư pháp ban hành Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự năm 2017

21/12/2016


Năm 2017 là năm thứ hai các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo. Để tiếp tục góp phần bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và từng địa phương, trong lĩnh vực THADS, Bộ Tư pháp đã triển khai nhiều nhiệm vụ giải pháp cụ thể, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS được giao. Trong năm 2017, với quyết tâm tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhạy bén, kịp thời và phù hợp hơn với nguyên tắc tập trung thống nhất trong toàn Hệ thống, ngày 20/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS năm 2017 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2613/QĐ-BTP ngày 20/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) với một số nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thành các chỉ tiêu THADS, hành chính; Hoàn thiện thể chế về THADS, thi hành án hành chính; Kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức làm công tác THADS đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng; Tập trung triển khai nghiêm túc các quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tập trung triển khai theo dõi về thi hành án hành chính; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính; Đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho cơ quan THADS.
Bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm, năm 2017, Bộ Tư pháp tiếp tục thực hiện   các giải pháp chủ yếu làm cơ sở để triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác THADS về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ; về triển khai Luật THADS, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản có liên quan; Về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong  THADS; về kiện toàn đội ngũ công chức; về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; về công tác tài chính, kế toán; về công tác báo chí, truyền thông và hợp tác quốc tế; về công tác kiểm tra; phối hợp thanh tra, kiểm sát, giám sát đối với hoạt động THADS; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Quy chế dân chủ; về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thuyết phục, hòa giải trong THADS. Đồng thời, trên cơ sở Chương trình Công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS năm 2017, Bộ Tư pháp yêu cầu Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch công tác năm 2017 của đơn vị; các Chi cục THADS căn cứ Chương trình công tác này và Kế hoạch công tác hàng năm của Cục THADS địa phương, xây dựng Kế hoạch công tác hàng năm của Chi cục, bảo Chương trình được thực hiện đồng bộ và hiệu quả.