Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục, mẫu Quy chế làm việc của Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Quy chế làm việc của Chi cục Thi hành án dân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

07/12/2016
Ngày 05/12/2016, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục (kèm theo Quyết định số 1238/QĐ-TCTHADS) và ban hành mẫu Quy chế làm việc của Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Quy chế làm việc của Chi cục Thi hành án dân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (kèm theo Quyết định số 1239/QĐ-TCTHADS). 


Để đảm bảo nguyên tắc tập trung, thống nhất trong quản lý ngành dọc và kịp thời triển khai các văn bản nêu trên từ năm công tác 2017, ngày 06/12/2016, Tổng cục đã có Công văn số 4040/TCTHADS-VP yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Tổng cục tổ chức phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Tổng cục, đồng thời yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các địa phương trên cơ sở mẫu Quy chế làm việc Tổng cục đã ban hành tổ chức nghiên cứu, quán triệt, vận dụng và ban hành Quy chế làm việc của Cục, hướng dẫn các Chi cục trực thuộc xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Chi cục.
Bảo Ngọc – Văn phòng Tổng cục