Kế hoạch Tổ chức buổi làm việc trực tuyến của Lãnh đạo Bộ với Hệ thống Thi hành án dân sự về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

08/08/2020
Để kịp thời đôn đốc, chỉ đạo nhằm đảm bảo chỉ tiêu, nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2020, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) ban hành Kế hoạch tổ chức buổi làm việc trực tuyến của Lãnh đạo Bộ với Hệ thống Thi hành án dân sự gồm các nội dung như sau:


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đánh giá tình hình triển khai chỉ tiêu, nhiệm vụ 10 tháng năm 2020 và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác THADS 10 tháng năm 2020; thảo luận các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong 02 tháng cuối năm 2020.
- Quán triệt, triển khai các Kết luận của Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
-  Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19; Các khó khăn, vướng mắc và giải pháp.
2. Yêu cầu
- Các nội dung của buổi làm việc phải bám sát những định hướng lớn và những nhiệm vụ trọng tâm của năm công tác, của Nghị quyết 84/NQ-CP và các chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19.
- Bảo đảm khách quan, toàn diện, thiết thực, hiệu quả, đầy đủ thành phần theo yêu cầu.
II. NỘI DUNG
1. Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức
1.1. Thời gian: Tổ chức trong ½ ngày, dự kiến Buổi sáng ngày 12/8/2020 (Thứ Tư).
1.2. Hình thức, địa điểm: Tổ chức bằng hình thức giao ban trực tuyến đa phương tiện tại điểm cầu Trung ương và 63 điểm cầu tại 63 Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Điểm cầu Trung ương tại Hội trường Đa Năng, Nhà N6, Trụ sở Bộ Tư pháp, 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
2. Thành phần tham dự
2.1. Điểm cầu Trung ương (khoảng 26 người)
- Lãnh đạo Bộ Tư pháp: Thứ trưởng Mai Lương Khôi
- Lãnh đạo Tổng cục THADS (04 người).
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục (08 người).
- Chuyên viên làm công tác thống kê, tổng hợp, thư ký Buổi làm việc (09 người).
- Phục vụ Buổi làm việc (03 người).
2.2. Điểm cầu tại 63 Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Lãnh đạo Cục; Lãnh đạo các Phòng trực thuộc Cục; Chi cục trưởng các Chi cục THADS trên địa bàn (các Chi cục có khoảng cách xa trên 100km so với trụ sở Cục THADS tỉnh, thành phố không bắt buộc phải tham dự).
- Chuyên viên làm công tác thống kê, tổng hợp, thư ký.
2.3. Đại diện Cổng thông tin điện tử THADS, Báo Pháp luật Việt Nam (02 người).
3. Nội dung buổi làm việc
- Phân tích, đánh giá kết quả công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính 10 tháng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu 2 tháng cuối năm 2020. Thảo luận, đề xuất biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020.
- Quán triệt, triển khai Kết luận của Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương  về phòng chống tham nhũng tại phiên họp thứ 18.
- Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công nhiệm vụ
1. Văn phòng Tổng cục
- Chuẩn bị Giấy triệu tập các thành phần theo Kế hoạch (yêu cầu xong trước 10h00 ngày 10/8/2020).
- Chuẩn bị Chương trình làm việc, maket (tại điểm cầu Trung ương), đón tiếp đại biểu, báo chí tại điểm cầu Trung ương.
- Chuẩn bị phát biểu, chỉ đạo của Thứ trưởng tại Buổi làm việc (theo yêu cầu); Ghi biên bản cuộc họp và xây dựng thông báo kết luận của Thứ trưởng tại Buổi làm việc.
- Làm đầu mối tổng hợp tài liệu; in và đóng quyển tài liệu phát tại Buổi làm việc điểm cầu Trung ương; gửi tài liệu qua email tới các điểm cầu địa phương.
2. Trung tâm thống kê quản lý dữ liệu và UDCNTT
- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch tổ chức Buổi làm việc;
- Xây dựng Báo cáo thống kê, phân tích, đánh giá số liệu kết quả công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính 10 tháng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu 2 tháng cuối năm 2020 (yêu cầu xong trước 10h00 ngày 10/8/2020).
- Liên hệ, bố trí địa điểm và chủ trì phối hợp với Cục Công nghệ thông tin chuẩn bị điểm cầu Trung ương (Hội trường đa năng, nhà N6, Trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp), bảo đảm kỹ thuật phục vụ Buổi làm việc tại điểm cầu Trung ương (yêu cầu xong trước 10h00 ngày 11/8/2020); Hướng dẫn các Cục THADS địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết về kỹ thuật phục vụ Buổi làm việc trực tuyến tại địa phương.
3. Các đơn vị trực thuộc Tổng cục
Chủ động, phối hợp với Trung tâm, Văn phòng triển khai các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch; chuẩn bị các ý kiến phát biểu về các nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
4. Các Cục THADS địa phương
- Triệu tập thành phần tham dự theo Kế hoạch; tích cực, chủ động chuẩn bị nội dung trao đổi, thảo luận, giải trình, đề xuất, kiến nghị tại Buổi làm việc.
- Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết về kỹ thuật và phối hợp chặt chẽ với điểm cầu Trung ương (thông qua Trung tâm thống kê, quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin của Tổng cục THADS) để bảo đảm phục vụ Buổi làm việc tại điểm cầu đặt tại địa phương mình.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức buổi làm việc trực tuyến của Lãnh đạo Bộ với Hệ thống Thi hành án dân sự về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ, Tổng cục THADS yêu cầu các đơn vị trực thuộc Tổng cục, các Cục, Chi cục THADS nghiêm túc tổ chức thực hiện./.