Hướng dẫn nghiệp vụ theo dõi thi hành án hành chính trong Hệ thống Thi hành án dân sự thực hiện từ 01/01/2021

08/01/2021
Căn cứ khoản 2 Điều 312 Luật Tố tụng hành chính (TTHC) năm 2015; trên cơ sở thống nhất của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và được sự nhất trí của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục đã ban hành Công văn số 16/TCTHADS-NV3 ngày 05/01/2021 hướng dẫn công tác theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) trong hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) thực hiện từ ngày 01/01/2021.


Những nội dung hướng dẫn cụ thể như sau:
1. Về phạm vi bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính thực hiện theo dõi: Cơ quan THADS chỉ thực hiện theo dõi THAHC đối với bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính mà Tòa án đã ra quyết định buộc THAHC theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 312 Luật TTHC năm 2015 (không phân biệt bản án, quyết định của Tòa án có nội dung chấp nhận hay bác/không chấp nhận đơn yêu cầu khởi kiện của đương sự).

Đối với những bản án, quyết định của Tòa án có nội dung chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện của đương sự nhưng chưa có Quyết định buộc THAHC, để phục vụ xây dựng báo cáo Quốc hội về công tác thi hành án theo định kỳ, đề nghị Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mặc dù không thực hiện theo dõi về nội dung vụ việc nhưng vẫn thống kê, cập nhật về số lượng bản án, quyết định và kết quả thi hành các bản án, quyết định.

2. Về các nội dung trách nhiệm theo dõi THAHC: Các cơ quan THADS thực hiện các nội dung theo dõi THAHC quy định tại Điều 14 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn và trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người phải thi hành án không thi hành bản án, quyết định của Tòa án (trừ khoản 2 Điều 14 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP về trách nhiệm thông báo nghĩa vụ tự nguyện thi hành án cho người phải thi hành án).

3. Về trình tự, thủ tục theo dõi THAHC: Thực hiện theo Quyết định số 1130/QĐ-TCTHADS ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành quy trình theo dõi thi hành án hành chính (trừ khoản 1 mục 2 phần III về việc ra văn bản thông báo về trách nhiệm tự nguyện thi hành án).

4. Về thống kê, báo cáo: Tổng cục sẽ nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự bảo đảm phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 312 Luật TTHC năm 2015.

5. Nhận được Công văn này đề nghị Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quán triệt, triển khai đến các cơ quan THADS trên địa bàn và Chấp hành viên thuộc thẩm quyền quản lý. Quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Tổng cục (Vụ Nghiệp vụ 3) để kịp thời có biện pháp tháo gỡ.

Chi tiết Công văn hướng dẫn xem tại file đính kèm.
Kim Quy
Vụ Nghiệp vụ 3 - Tổng cục Thi hành án dân sự
File đính kèm