Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quy chế công tác đối với công chức theo dõi địa bàn của Tổng cục THADS

14/01/2021

Để bảo đảm lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự thường xuyên, kịp thời nắm bắt tình hình tổ chức, hoạt động thi hành án dân sự ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhằm tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự và thi hành án hành chính trong phạm vi cả nước; thực hiện quản lý chuyên ngành về thi hành án dân sự và thi hành án hành chính theo quy định của pháp luật; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự với Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong tổ chức, hoạt động thi hành án dân sự tại địa phương. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của công chức theo dõi địa bàn; làm căn cứ để giám sát, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao.
 
Ngày 31 tháng 12 năm 2020 Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 1107/QĐ-TCTHADS ban hành Quy chế công tác đối với công chức theo dõi địa bàn của Tổng cục Thi hành án dân sự. Quy chế gồm 04 Chương, 13 Điều, ngoài các quy định chung, Quy chế quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của công chức theo dõi địa bàn; lề lối làm việc và mối quan hệ công tác và tổ chức thực hiện.
 
Chi tiết xem tại file đính kèm./.
 
File đính kèm