Tổng cục THADS hướng dẫn chấm điểm thi đua, xét xếp hạng cơ quan THADS và xét, đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2021

08/10/2021
Thực hiện Công văn số 3515/BTP-TĐKT ngày 07/10/2021 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện Bảng chỉ tiêu đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2021, Tổng cục THADS đề nghị các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau.