Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu thực hiện chế độ báo cáo định kỳ trong Hệ thống Thi hành án dân sự

06/06/2022
Ngày 31/5/2022, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký ban hành Quyết định số 440/QĐ-TCTHADS quy định chế độ báo cáo trong Hệ thống Thi hành án dân sự (thay thế Quyết định số 519/QĐ-TCTHADS ngày 30/6/2020). Để đảm bảo thực hiện hiệu quả quy định (ban hành kèm theo Quyết định số 440/QĐ-TCTHADS), góp phần tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Tổng cục. Tổng Cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ trong Hệ thống Thi hành án dân sự, cụ thể:


1. Tổ chức phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện các quy định về chế độ báo cáo trong Hệ thống Thi hành án dân sự tại cơ quan, đơn vị.
2. Việc xây dựng báo cáo phải đảm bảo đầy đủ nội dung theo đề cương, chấp hành nghiêm túc thời hạn và gửi báo cáo theo quy định
3. Báo cáo định kỳ tuân thủ hình thức văn bản điện tử gửi về Tổng cục qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành cơ quan Tổng cục Thi hành án dân sự; hộp thư công vụ Bộ Tư pháp (biểu mẫu theo chế độ báo cáo thống kê: ttdltttk@moj.gov.vn; báo cáo theo đề cương: tonghopvptc@moj.gov.vn), không gửi báo cáo bản giấy khi Tổng cục không yêu cầu.
4. Đối với các đơn vị thuộc Tổng cục, tuyệt đối không yêu cầu địa phương gửi báo cáo không đúng kỳ báo cáo và không đúng nội dung đã có theo yêu cầu của đề cương (trừ báo cáo về công tác kế hoạch - tài chính, báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục).
5. Việc thực hiện chế độ báo cáo là một tiêu chí đánh giá xếp hạng kết quả công tác của đơn vị hàng năm.