Tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ tại cơ quan THADS

23/12/2022
Để tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng vi phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ nói chung và hoạt động THADS nói riêng, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục THADS, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai, thực hiện 


Trong thời gian vừa qua, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp để chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, chủ động phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trọng tổ chức, hoạt động THADS bằng nhiều hình thức (hoàn thiện thể chế, ban hành Quyết định số 779/QĐ-TCTHADS ngày 30/9/2021 của Tổng cục THADS về Chương trình hành động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS giai đoạn 2021-2025; hằng năm ban hành kế hoạch phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS; ban hành quy chế kiểm tra, tự kiểm tra; tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra; phối hợp thanh tra; phối hợp kiểm sát; tăng cường thông tin sai phạm để rút kinh nghiệm chung; Kiên quyết xử lý nghiêm những công chức có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực hay suy thoái về đạo đức, lối sống; chuyển cho cơ quan điều tra xử lý đối với một số trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự; kết luận tại các hội nghị…). Nhờ đó, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động được nâng lên, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS. Tuy nhiên, vẫn còn có những trường hợp thoái hóa biến chất, cố tình tìm mọi sơ hở để vi phạm pháp luật (có trường hợp trắng trợn vi phạm pháp luật hình sự) làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc và uy tín của ngành, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Để tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng vi phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ nói chung và hoạt động THADS nói riêng, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục THADS, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai, thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về trách nhiệm nêu gương và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

2. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với công chức trong từng đơn vị. Kiên trì và tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS đã được Tổng và toàn Hệ thống đề ra với những hành động thiết thực (nhất là Chương trình hành động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 779/QĐ-TCTHADS ngày 30/9/2021 của Tổng cục THADS; Công văn số 4057/TCTHADS-NV1 ngày 02/12/2022 của Tổng cục Thi hành án dân sự về chấn chỉn hoạt động đấu giá tài sản thi hành án, thu chi THADS). Toàn Hệ thống THADS đồng sức, đồng lòng, quyết tâm quét sạch chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố tình vi phạm pháp luật trong tổ chức, hoạt động THADS.

Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực, hạn chế tới mức thấp nhất số công chức vi phạm bị xử lý kỷ luật hoặc khởi tố hình sự; xử lý đồng bộ kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và đề nghị xử lý hình sự đối với những người có hành vi phạm, tham nhũng, tiêu cực. Trường hợp có biểu hiện nể nang, xuê xoa, bao che, xử lý nhẹ đối với các hành vi tiêu cực, tham nhũng, sai phạm của công chức THADS nếu phát hiện Tổng cục sẽ xử lý nghiêm đối với người đứng đầu của đơn vị đó.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục THADS chủ động tham mưu, thông tin kịp thời các hành vi vi phạm, biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thi hành án đến các cơ quan THADS để biết, đề ra các biện pháp phòng ngừa.

3. Thủ trưởng các cơ quan THADS tăng cường trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong từng đơn vị. Người đứng đầu các cơ quan thuộc Tổng cục, Thủ trưởng cơ quan THADS tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức trong đơn vị, nhất là tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu sai phạm; tiến hành mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn công tác kiểm tra, tự kiểm tra,  giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tiêu cực, tham nhũng, sai phạm (nhất là hoạt động tác nghiệp của Chấp hành viên tại cơ sở). Những trường hợp có biểu hiện bất thường trong hoạt động cần phải được giám sát, kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm đối với sai phạm. Tăng cường quản lý con dấu, theo dõi, giám sát thường xuyên, chặt chẽ đối với việc phát hành văn bản (văn bản đi đến, kiểm soát chặt việc phát hành văn bản, nhất là văn bản liên quan đến quá trình tổ chức thi hành án) và việc sử dụng con dấu của Chấp hành viên (tránh lợi dụng, lạm dụng sử sử dụng con dấu để thực hiện hành vi bất hợp pháp).

Thường xuyên chỉ đạo quán triệt, kiểm tra việc thực hiện các quy định về Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên. Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc, quy trình giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị; đảm bảo kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Chấp hành viên trong quá trình tổ chức thi hành án, nhất là việc tiếp xúc, gặp gỡ đương sự ở ngoài trụ sở cơ quan THADS và việc tống đạt các văn bản về THADS cho đương sự.
Khuyến khích và có hình thức khen thưởng tương xứng đối với các cá nhân có sáng kiến trong phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS và các trường hợp kịp thời phát hiện, báo cáo với cấp có thẩm quyền về tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong đơn vị.

Thủ trưởng cơ quan THADS phải chịu trách nhiệm trực tiếp khi để xảy ra tham nhũng của người do mình trực tiếp quản lý, giao nhiệm vụ; cấp phó của người đứng đầu cơ quan THADS phải chịu trách nhiệm trực tiếp khi để xảy ra tham nhũng trong lĩnh vực công tác và trong đơn vị do mình được giao trực tiếp phụ trách; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm liên đới. Được xem xét loại trừ trách nhiệm trong trường hợp không thể biết hoặc đã áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng.

4. Cán bộ, công chức trong toàn Hệ thống THADS phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS, gắn với thực hiện Chi thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

5. Tổng cục THADS kêu gọi các tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể trong cơ quan THADS phát huy cao độ vai trò quản lý Đảng viên, đoàn viên của mình, phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng cơ quan THADS trong phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS.

Tổng cục THADS yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Thủ trưởng cơ quan THADS địa phương nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
File đính kèm