Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

14/10/2022
Thực hiện Công văn số 3570/BTP-PBGDPL ngày 20/9/2022 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức triển khai Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) triển khai các nội dung như sau:


1. Tổ chức triển khai thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung đã được nêu tại Công văn số 3507/BTP-PBGDPL ngày 20/9/2022; bám sát các nội dung triển khai hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam theo Quyết định số 1369/QĐBTP ngày 17/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Kế hoạch số 1847/KH-TCTHADS ngày 24/6/2022 của Tổng cục THADS triển khai thực hiện các hoạt động của Bộ Tư pháp hưởng ứng 10 năm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của công chức, người lao động trong Hệ thống THADS, người dân và doanh nghiệp; gắn hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật với các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị; bám sát nội dung, yêu cầu của Luật THADS, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp, Hệ thống THADS năm 2022.

3. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về THADS, theo dõi thi hành án hành chính tại địa phương; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật đối với đội ngũ công chức, Chấp hành viên khi được giao thực hiện nhiệm vụ (nếu cần thiết); lồng ghép hoạt động tuyên tuyền, giáo dục pháp luật về THADS đến người dân, doanh nghiệp thông qua hoạt động tiếp công dân định kỳ.

4. Đăng tải các bài viết trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục và Trang Thông tin điện tử của các Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, kết quả thực 2 hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và những gương công chức, người lao động có nhiều đóng góp đối với công tác này. Các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu của công việc để phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam và một số cơ quan báo chí, truyền thông tại địa phương để tổ chức ghi hình, phỏng vấn tuyên truyền về công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương.

5. Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo về Tổng cục THADS (trước ngày 20/11) để đánh giá việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại đơn vị.

Các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tổng cục THADS yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Đơn vị nào thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung trên sẽ chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Tổng cục.