Bộ Tư pháp ban hành văn bản đề nghị các bộ, ngành và địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện và báo cáo tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và kết quả thi hành án hành chính

24/03/2023


Trên cơ sở xét Báo cáo số 36/BC-BTP ngày 07/02/2023 của Bộ Tư pháp về tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và kết quả thi hành án hành chính năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu cho Chính phủ trong công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; tăng cường kiểm tra công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính, kiến nghị xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có vi phạm; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương trong công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; việc xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân theo kiến nghị của Bộ Tư pháp; tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ[1].
Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao nêu trên, ngày 23/3/2023, Bộ Tư pháp đã ký ban hành Công văn số 1034/BTP-TCTHADS đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, phối hợp, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, ngành và địa phương tập trung quan tâm, chỉ đạo: (1) Tiếp tục quán triệt, thực hiện, chỉ đạo thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính; chỉ đạo rà soát và tổ chức thi hành dứt điểm các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực thi hành; (2) Đề nghị các địa phương có liên quan có giải pháp tổ chức thi hành dứt điểm 56 bản án thuộc trách nhiệm thi hành của UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có hiệu lực thi hành từ năm 2021 trở về trước nhưng đến nay chưa thi hành xong; (3) Phối hợp với Bộ Tư pháp triển khai rà soát, đánh giá và báo cáo tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, kết quả công tác thi hành án hành chính tại địa phương khi có kế hoạch kiểm tra hoặc thông báo lịch làm việc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 6996/VPCP-V.I ngày 17/10/2022 và Văn bản số 1234/VPCP-V.I ngày 28/2/2023 của Văn phòng Chính phủ.
Việc Bộ Tư pháp ban hành văn bản gửi đến các bộ, ngành và địa phương đề nghị quan tâm, chỉ đạo thực hiện và báo cáo tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và kết quả thi hành án hành chính tiếp tục thể hiện sự chủ động, tích cực và kịp thời của Bộ Tư pháp trong việc tham mưu giúp Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành và địa phương trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và quản lý nhà nước về thi hành án hành chính, đồng thời cũng như là cơ sở để các bộ, ngành và địa phương tiếp tục triển khai công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính tại bộ, ngành và đại phương mình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1234/VPCP-V.I ngày 28/02/2023 của Văn phòng Chính phủ.
Nguyễn Thanh Nam, Vụ Nghiệp vụ 3, Tổng cục Thi hành án dân sự.

[1] Công văn số 1234/VPCP-V.I ngày 28/02/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc chỉ đạo công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính …