Tổng cục Thi hành án dân sự hướng dẫn nghiệp vụ theo dõi thi hành án hành chính

17/02/2023
Ngày 17/02/2023, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã ban hành Công văn số 431/TCTHADS-NV3 về việc hướng dẫn nghiệp vụ theo dõi thi hành án hành chính
 


Theo đó, để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính theo quy định tại Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp và nhiệm vụ quản lý nhà nước về thi hành án hành chính theo quy định tại Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án, ngày 14/12/2022, Tổng cục (THADS) đã ban hành Quyết định số 1395/QĐ-TCTHADS về việc giao một số chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính cho các cơ quan THADS địa phương năm 2023, theo đó, một trong những chỉ tiêu, nhiệm vụ giao cho các cơ quan THADS năm 2023 là chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và theo dõi việc thi hành đối với 100% bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi do Tòa án chuyển giao. Thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trên, Tổng cục THADS hướng dẫn việc thực hiện theo dõi thi hành án hành chính của các cơ quan THADS cụ thể như sau:
 
1. Về phạm vi bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính thực hiện theo dõi
 
Cơ quan THADS thực hiện theo dõi thi hành án hành chính đối với: (1) bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính do Tòa án chuyển giao có nội dung chấp nhận toàn bộ hoặc một phần yêu cầu khởi kiện và (2) bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính do Tòa án chuyển giao có nội dung không chấp nhận hoặc bác yêu cầu khởi kiện nhưng đã có quyết định buộc thi hành án hành chính của Tòa án.
 
Đối với những bản án, quyết định của Tòa án có nội dung không chấp nhận hoặc bác yêu cầu khởi kiện và đồng thời chưa có quyết định buộc thi hành án hành chính của Tòa án, mặc dù cơ quan THADS không thực hiện theo dõi về nội dung vụ việc nhưng vẫn phải thống kê về số lượng các bản án, quyết định do Tòa án chuyển giao để phục vụ cho công tác thống kê, báo cáo theo quy định.
 
2. Về các nội dung trách nhiệm theo dõi thi hành án hành chính
 
-  Đối với bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính do Tòa án chuyển giao có nội dung chấp nhận toàn bộ hoặc một phần yêu cầu khởi kiện: Cơ quan THADS thực hiện các nội dung theo dõi thi hành án hành chính quy định tại Điều 14 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP.
 
-  Đối với bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính do Tòa án chuyển giao có nội dung không chấp nhận hoặc bác yêu cầu khởi kiện nhưng đã có quyết định buộc thi hành án hành chính của Tòa án: Cơ quan THADS thực hiện các nội dung theo dõi thi hành án hành chính quy định tại Điều 14 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP (trừ khoản 2 Điều 14 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP về trách nhiệm thông báo nghĩa vụ tự nguyện thi hành án cho người phải thi hành án).
 
3. Về trình tự, thủ tục theo dõi thi hành án hành chính
 
-  Đối với bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính do Tòa án chuyển giao có nội dung chấp nhận toàn bộ hoặc một phần yêu cầu khởi kiện: Cơ quan THADS thực hiện trình tự, thủ tục theo dõi thi hành án hành chính theo Quyết định số 1130/QĐ-TCTHADS ngày 16/10/ 2018 của Tổng cục THADS ban hành Quy trình theo dõi thi hành án hành chính áp dụng trong hệ thống THADS.
 
-  Đối với bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính do Tòa án chuyển giao có nội dung không chấp nhận hoặc bác yêu cầu khởi kiện nhưng đã có quyết định buộc thi hành án hành chính của Tòa án: Cơ quan THADS thực hiện trình tự, thủ tục theo dõi thi hành án hành chính theo Quyết định số 1130/QĐ-TCTHADS (trừ khoản 1 mục 1 phần III về việc ra văn bản thông báo về trách nhiệm tự nguyện thi hành án).
 
4. Về thống kê, báo cáo: Tổng cục THADS sẽ tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 29/11/2019 của Bộ Tư pháp quy định Chế độ báo cáo thống kê THADS, theo dõi thi hành án hành chính bảo đảm phù hợp và sẽ hướng dẫn thực hiện sau khi Thông tư thay thế Thông tư số 06/2019/TT-BTP được ban hành.
 
5. Công văn này thay thế Công văn số 16/TCTHADS-NV3 ngày 05/01/2021 và Công văn số 668/TCTHADS-NV3 ngày 04/3/2021 của Tổng cục THADS về việc hướng dẫn nghiệp vụ theo dõi thi hành án hành chính.
 
Đồng thời, để triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Công văn nêu trên, Tổng cục THADS đề nghị Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, triển khai nội dung của Công văn đến các cơ quan THADS trên địa bàn và Chấp hành viên thuộc thẩm quyền quản lý. Quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Tổng cục THADS để kịp thời có biện pháp tháo gỡ.
Nguyễn Thanh Nam, Vụ Nghiệp vụ 3, Tổng cục Thi hành án dân sự