Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng năm 2023

02/03/2023
Ngày 27/02/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký Quyết định số 161/QĐ-TCTHADS ban hành Kế hoạch công tác năm 2023 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.


Kế hoạch trên của Tổng cục Thi hành án dân sự nhằm mục đích: Đảm bảo công tác quản lý, chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến án tín dụng, ngân hàng được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả; Nâng cao hiệu quả, hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu thi hành án tín dụng ngân hàng, góp phần vào nhiệm vụ chỉ tiêu chung của toàn hệ thống thi hành án dân sự (THADS); Tăng cường công tác phối hợp trong THADS nói chung và các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng nói riêng.
Kế hoạch đề ra 9 nhiệm vụ cơ bản, nội dung cụ thể như sau:
- Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan THADS địa phương đẩy nhanh tiến độ thi hành các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật về tín dụng, ngân hàng, bảo đảm chất lượng, đúng trình tự thủ tục 100% văn bản xin ý kiến hướng dẫn.
- Xử lý kịp thời, hiệu quả đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đề nghị của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng.
- Rà soát, tổng hợp, tham mưu theo dõi những vụ việc về tín dụng, ngân hàng có điều kiện thi hành từ 20 tỷ trở lên và 03 năm chưa thi hành xong, chỉ đạo cơ quan THADS địa phương tổ chức thi hành dứt điểm.
- Phối hợp tham mưu thực hiện Nghị quyết về tiếp tục triển khai thi hành Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
- Công tác kiểm tra, phúc tra: Tập trung rà soát, tổng hợp các vụ việc (trên cơ sở Thông báo kết luận kiểm tra năm 2021, 2022 hoặc đề nghị của Hiệp hội Ngân hàng, các tổ chức tín dụng, Công ty Quản lý tài sản); phối hợp chỉ đạo việc tổ chức thi hành dứt điểm đối với những vụ việc có điều kiện, nhất là những đơn vị có nhiều vụ việc lớn, phức tạp liên quan đến các tổ chức tín dụng như: Agribank, VCB, VP Bank, BIDV, Vietinbank (tăng cường đối thoại để tìm ra giải pháp giải quyết trước mắt thí điểm một số ngân hàng sau đó nhân rộng); tổ chức kiểm tra công tác thi hành án tín dụng, ngân hàng tại một số địa phương có lượng việc lớn, giá trị cao, tỷ lệ thi hành về việc, tiền thấp để kịp thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết, hoàn thành và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023.
- Phối hợp thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028 (liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng).
- Tham mưu triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 07/QĐ-BTP ngày 04/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch hành động theo Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025”.
- Công tác phối hợp: Phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ góp ý hoàn thiện thể chế có liên quan đến tín dụng, ngân hàng (Luật Các tổ chức tín dụng; Nghị quyết về xử lý nợ xấu; Luật Đất đai; Luật Công chứng, Luật Đấu giá...); phối hợp thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp liên ngành số 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 giữa Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tư pháp.
- Chế độ báo cáo thống kê: Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch; xây dựng báo cáo Lãnh đạo Bộ Tư pháp về kết quả thi hành án tín dụng, ngân hàng 06 tháng và 12 tháng; tham mưu xây dựng báo cáo về kết quả thực hiện và các văn bản thông tin khác có liên quan đến án tín dụng, ngân hàng gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cơ quan có thẩm quyền khác.
Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, Tổng cục THADS yêu cầu Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các nội dung sau:
- Quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 161/QĐ-TCTHADS nêu trên. Đồng thời, trên cơ sở Kế hoạch của Tổng cục, các đơn vị xây dựng Kế hoạch tại địa phương nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án liên quan đến khoản nợ xấu của các tổ chức tín dụng, đảm bảo kết quả năm 2023 đạt tỷ lệ cao hơn năm 2022 về việc và về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành.
- Tập trung kiểm tra một số đơn vị có lượng án tín dụng ngân hàng có điều kiện thi hành lớn, giá trị phải thi hành cao, còn nhiều khó khăn, vướng mắc; đã bán đấu giá tài sản nhiều lần nhưng chưa thành, bán đấu giá thành nhưng chưa giao cho người mua trúng đấu giá. Đồng thời, đôn đốc, chỉ đạo tổ chức thi hành các vụ việc đã có chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục.
- Định kỳ 06 tháng, 01 năm (trước 05/4 và 05/10) tổng hợp, đánh giá, báo cáo tình hình kết quả thực hiện gửi về Tổng cục THADS (qua Vụ Nghiệp vụ 1) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.
Đậu Thị Hiền – Vụ Nghiệp vụ 1