Triển khai thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 755/NQUBTVQH15 ngày 27/3/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

01/08/2023


Ngày 09/6/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 1000/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 755/NQ-UBTVQH15 ngày 27/3/2023 về hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV (sau đây gọi tắt là Kế hoạch). Để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:
1. Tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình, điều kiện thực tế của đơn vị.
2. Đối với các nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao tại Kế hoạch thuộc trách nhiệm của cơ quan THADS, cụ thể:
- Vụ Nghiệp vụ 1 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu rà soát, kiến nghị sửa đổi các quy định của pháp luật về đất đai;
- Vụ Nghiệp vụ 2 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu: (i) tổ chức tổng kết Luật Phá sản năm 2014; (ii) phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế về công tác giám định tư pháp; (iii) tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 18-KH/BCSĐ ngày 18/10/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW; tập trung chỉ đạo thi hành, nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo;
- Vụ Nghiệp vụ 3 chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu: (i) tổ chức tổng kết Luật Tố tụng hành chính năm 2015; (ii) thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quản lý nhà nước về chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và Thi hành án hành chính trong phạm vi toàn quốc; kiến nghị xử lý nghiêm trách nhiệm của người phải thi hành án nhưng 2 chậm thi hành hoặc không thi hành bản án, quyết định về vụ án hành chính của Tòa án nhân dân; (iii) phối hợp với Cục Bồi thường nhà nước thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về công tác bồi thường nhà nước trong hệ thống THADS;
- Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: (i) tập trung cao độ nguồn lực, xác định có trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo, tổ chức thi hành các vụ việc có điều kiện thi hành; nâng cao hiệu quả công tác xử lý tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, đặc biệt là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; (ii) thực hiện tốt công tác theo dõi THAHC, bảo đảm thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của các cơ quan THADS đối với công tác này;
- Các đơn vị thuộc Tổng cục THADS, Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực từ đầu, xử lý từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; xử lý nghiêm mọi hành vi lợi dụng, lạm dụng quyền lực để tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động THADS;
- Văn phòng Tổng cục chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu theo dõi, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 755/NQ-UBTVQH15 và Kế hoạch.
Tổng cục Thi hành án dân sự đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả, chất lượng./.